О Академији

Правосудна Академија основана је као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом о Правосудној академији, а од значаја за правосудни систем Републике Србије.

Основни циљ је обезбеђивање професионалног, независног, непристрасног и ефикасног обављања судијске и тужилачке функције и ефикасно обављање послова судског и тужилачког особља, а у складу са Уставом републике Србије и међународним документима како Уједињених нација тако и Савета Европе.

Законом о Правосудној академији додатно се унапређују успостављени објективни и мерљиви критеријуми приликом избора и напредовања у правосуђу.

 

 

 

The Republic of Serbia Judicial Academy was established as an institution performing activities with a view to provide exercise of rights determined by the Law on Judicial Academy, relevant for the Republic of Serbia judicial system.

The main objective is to provide professional, independent, impartial and efficient performance of judges’ and prosecutorial position and efficient performance of work of court and prosecutorial staff, in line with the Republic of Serbia Constitution and international documents, of both the United Nations and the Council of Europe.

The Law on Judicial Academy is additionally enhancing established objective and measurable criteria during election and promotion in judiciary.