Актуелно > Вести 10.03.2017.

„Подршка Европске уније Правосудној академији“ – свечана конференција поводом прве године успешног спровођења пројекта

Делегација Европске уније у Републици Србији и Правосудна академија обележили су прву годину успешног спровођења пројекта „Јачање образовних активности и организационих капацитета Правосудне академије“, чији је носилац Министарсво правде, а крајњи корисник Академија.

Овим пројектом се пружа подршка Правосудној академији Републике Србије у реализацији њеног циља да допринесе професионаланoм, нeзaвиснoм, непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције и стручном и ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља.

На конференцији „Правосуђе у транзицији на путу европске интеграције: Изазови и прилике за делотворну заштиту људских права”, која је одржана 10. марта 2017. године, учествовали су: Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде, шеф 1. сектора операција Делегације Европске уније у Р. Србији Николас Бизел, директор Правосудне академије Р. Србије Ненад Вујић, председник Уставног суда Весна Илић-Прелић, као и председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Током конференције представљени су постигнути резултати након првих дванаест месеци реализације пројекта „Јачање образовних активности и организационих капацитета Правосудне академије“.

Овај скуп уједно је био и изузетна прилика да се дискутује о питањима између националних судова и Европског суда за људска права, као и за дијалог између националних судова различитих надлежности о изазовима са којима се суочава правосуђе у Србији у спровођењу Европске конвенције о људским правима и механизмима који могу да помогну да се превазиђу ти изазови.

Одржана конференција поводом прве године успешног спровођења пројекта окупила је многе међународне стручњаке, као и судије Европског суда за људска права и судије Врховног управног суда Републике Чешке и више од 100 националних судија Уставног суда, Врховног касационог суда, апелационих судова, виших судова, јавних тужилаца из Републичког, апелационих и виших јавних тужилаштава. Размена мишљења током панел дискусија на овој конференцији ималa je за циљ унапређење заштите људских права на националном нивоу.

Овај 2 милиона евра вредан пројекат, у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА) за двогодишњи пројекат „Јачање образовних активности и организационих капацитета Правосудне академије“, који реализује конзорцијум на чијем је челу British Council – има за циљ побољшање образовних активности и функционисање нових структура у оквиру Правосудне академије.

Циљ пројекта је не само да се модернизује правосудни систем, већ и да се допринесе уједначавању судске праксе међу свим националним судовима, као и да се она усагласи са стандардима ЕУ. Сматра се да ће све активности довести до утврђивања мањег броја повреда Европске конвенције o људским правима од стране Eвропског суда за људска права него што је то до сада био случај.

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/godisnje-vise-od-10000-ustavnih-zalbi-gradana-usvojeno-20-odsto/64plekz

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:654202-Vise-od-10000-ustavnih-zalbi-gradjana-20-odsto-usvojeno

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2660407/ustavni-sud-treba-da-bude-mali-strazbur.html

https://vesti.krstarica.com/drustvo/ustavni-sud-treba-da-bude-mali-strazbur/

http://scradar.com/vesti-drustvo/godisnje-vise-od-10-000-ustavnih-zalbi-gradana-usvojeno-20-odsto/​​http://www.021.rs/story/Info/Srbija/157997/Ustavni-sud-treba-da-bude-neka-vrsta-malog-Strazbura.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vise-od-10.000-ustavnih-zalbi-gradjana-20-odsto-usvojeno_806870.html 

 

„European Union Support to the Judicial Academy“

 

– Ceremonial conference marking the first anniversary of a successful implementation of the Project

The European Union Delegation to the Republic of Serbia and the Judicial  Academy marked the first anniversary of a successful implementation of the Project: „Enhancing Educational Activities and Organizational Capacities of the Judicial  Academy“, the implementing party of which is the Ministry of Justice, and the end beneficiary of which is the Academy.

This Project provides support to the Judicial Academy the Republic of Serbia in the implementation of its objective to contribute to the professional, independent, impartial, and efficient performance of judicial and prosecutorial functions and competent and efficient carrying out of assignments by the judicial and prosecutorial staff.

The following officials participated at the conference „Judiciary in Transition on the Road to Accession to the European Union: Challenges and Opportunities for Effective Protection of Human Rights ”, which was held on 10 March 2017: Radomir Ilic, State secretary, Ministry of Justice, the Head of Operations, Section I – Justice, of the European Union Delegation to the R. Serbia Mr. Nicolas Bizel, the Director of the Judicial  Academy of the R. Serbia Mr. Nenad Vujić, the President of the Constitutional Court Mrs. Vesna Ilić-Prelić, as well as the President of the Supreme Court of Cassation Mr. Dragomir Milojević.

In the course the conference, the results achieved after the initial twelve months of the implementation of the „Educational Activities and Organizational Capacities of the Judicial Academy“ Project were presented.

At the same time, this conference was an excellent opportunity to discuss issues between national courts and the European Court of Human Rights, as well as for a dialogue between national courts of different jurisdictions about the challenges the judiciary in Serbia is facing in the implementation of the European Convention on Human Rights and mechanisms that can help to overcome such challenges.

The conference held on the occasion of the first anniversary of a successful implementation Project gathered together many international experts, as well as the judges of the European Court of Human Rights and the judges of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic and over a 100 national judges of the Constitutional Court, Supreme Court of Cassation, appellate courts, high courts, public prosecutors from the Republic, appellate and high public prosecutor's offices. Exchange of opinions during the panel discussions at this conference was aimed at improved protection of human right on the national level.

This Project worth 2 million Euros, within the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) for the two-year Project „Educational Activities and Organizational Capacities of the Judicial  Academy“, which is implemented by a consortium headed by the British Council – is aimed at the enhancement of educational activities and functioning of new structures within the Judicial  Academy.

The objective of the Project is not only to have the judicial system modernized, but also to contribute to the alignment of the judicial practice among all the national courts, as well as to harmonize it with the EU standards. It is deemed that all the activities will give rise to the establishing of fewer violations of the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights than it has been the case up to now.

 

Блиц, 11.03.2017.

Величина: 0.17 MB
Преузимање