Актуелно > Вести 06.04.2017.

Обуке за јавне тужиоце за имплементацију Законика о кривичном поступку – доказна радња увиђаја (For the English version of this article, please scroll down in the article)

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији започиње двогодишњи програм обуке јавних тужилаца и њихових заменика за примену Законика о кривичном поступку. Програм едукације осмишљен је да покрије образовне потребе јавних тужилаца и  заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку и преласку са претежно инквизиторског на поступак са израженим адверсарним карактеристикама. Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку, практичне  примере остваривања овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију по важећим нормативним решењима, са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

 

Обука ће се спроводити у трајању од 2 године и то у 2017. години као посебна обука јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Виших јавних тужилаштва (*за кривична дела из њихове надлежности)  и у 2018. години као посебна обука јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Основних јавних тужилаштва (*за кривична дела из њихове надлежности)

 Предавачи на обуци ће бити:

 ·         Др Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца

·         Лепосава Вујановић Порубовић, заменик Основног јавног тужиоца (IОЈТБГ)

·         Анђелка Вучетић-Драговић, експерт за биолошка (ДНК) вештачења (МУП)

·         Јелена Стошић, експерт за биолошка (ДНК) вештачења (МУП)

·         Александар Радомировић, експерт за трасологију и балистику (МУП)

·         Немања Пријовић, експерт за трасологију и балистику (МУП)

·         проф. др сц. Слободан Савић, редовни професор на Институту за судску медицину

           Медицинског факултета Универзитета у Београду

·           Наташа Радосављевић Стевановић, експерт за Психоактивне контролисане супстанце и друга физичко-хемијска вештачења (МУП)

·         Стеван Митровић, експерт за Психоактивне контролисане супстанце и друга

            физичко-хемијска вештачења (МУП)

 

Обуке ће у току 2017. бити спроведене по следећем распореду:

 -          21. априла 2017.г. у Апелационом суду у Новом саду (сала на 5. спрату)

-          12. маја 2017.г. у Вишем суду у Нишу (сала Правосудне академије на 3. спрату);

-          26. маја 2017.г. у Апелационом суду у Крагујевцу (сала Правосудне академије на

            3. спрату);

-          16. јуна 2017.г. у Правосудној академији у Београду (Теразије 41)

-          29. септембра 2017.г. у Апелационом суду у Новом саду (сала на 5. спрату)

-          20. октобра 2017.г. у Вишем суду у Нишу (сала Правосудне академије на 3.спр)

-          17. новембра 2017.г. у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу

-          08. децембра 2017.г. у Правосудној академији у Београду (Теразије 41)

 

Training courses for public prosecutors for the application of the Criminal Procedure Code – evidence gathering process of investigation at the scene of crime

 

The Judicial Academy, in cooperation with the OSCE Mission to Serbia, is initiating a two-year programme of training of public prosecutors and their respective deputies in the application of the Criminal Procedure Code. This education programme has been drawn up to cover educational requirements of public prosecutors and deputy public prosecutors in the field of application of the Criminal Procedure Code and transition from the predominantly inquisitorial procedure to the one having pronounced adversary characteristics. Through processing and argumentation of particular criminal offences, the programme is especially focused on the authorities of a public prosecutor as compared to the police according to the Criminal Procedure Code, practical examples of exercising of powers of a public prosecutor as compared to the police according to the prevailing normative solutions, with special reference to the evidence gathering process of investigation at the scene of crime and enhancement of the knowledge of public prosecutors in the area of criminalistics.

 

 

 

The training is going to be provided within the time period of 2 years, specifically, in 2017, as special training of public prosecutors and deputy public prosecutors of the High Public Prosecutor's Offices (*for the criminal offences from their jurisdiction) and, in 2018, as special training of public prosecutors and deputy public prosecutors of the Basic Public Prosecutor's Offices (*for the criminal offences from their jurisdiction)

 

 The lecturers within the training are going to be:

 

 ·         Jasmina Kiurski, Ph.D., the Deputy Republic Public Prosecutor

 

·         Leposava Vujanović Porubović, the Deputy Basic Public Prosecutor

 

·         Anđelka Vučetić-Dragović, an expert in biological (DNA) expert evaluations (the MoI)

 

·         Jelena Stošić, an expert in biological (DNA) expert evaluations (the MoI)

 

·         Aleksandar Radomirović, an expert in traceology (the use-wear analysis) and ballistics

 

          (the MoI)

 

·         Nemanja Prijović, an expert in traceology (the use-wear analysis) and ballistics (the

 

          MoI)

 

·         Prof. Slobodan Savić, D.Sc., a Full Professor at the Institute of Forensic Medicine

 

          of the School of Medicine of the University in Belgrade

 

·           Nataša Radosavljević Stevanović, an expert in psychoactive controlled substances and other physical chemical expert evaluations (the MoI)

 

·         Stevan Mitrović, an expert in psychoactive controlled substances and other physical and chemical expert evaluations (the MoI)

 

In the course of 2017, the training courses are going to be provided according to the following schedule:

 

 -          On 21 April 2017, in the Appellate Court in Novi Sad (the hall on the 5th floor)

 

-          On 12 May 2017, in the High Court in Niš (the lecture theatre of the Judicial Academy on the 3rd floor);

 

-          On 26 May 2017, in the Appellate Court in Kragujevac (the lecture theatre of the Judicial Academy on the 3rd floor);

 

-          On 16 June 2017, in the Judicial Academy in Belgrade (at #41, Terazije Street)

 

-          On 29 September 2017, in the Appellate Court in Novi Sad (the hall on the 5th floor)

 

-          On 20 October 2017, in the High Court in Niš (the lecture theatre of the Judicial Academy on the 3rd floor)

 

-          On 17 November 2017, in the Appellate Public Prosecutor's Office in Kragujevac

 

-          On 8 December 2017, in the Judicial Academy in Belgrade (at #41, Terazije Street)