Актуелно > Вести 06.10.2017.

Београд „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe“

Правосудна академија Републике Србије у сарадњи са Eврoпским институтoм зa држaвну упрaву – EИПA Луксeмбург је, уз тeхничку пoмoћ Mинистaрствa спoљних пoслoвa Луксeмбургa, организовала двoднeвни сeминaр  27. и 28. септембра 2017. у сали Врховног касационог суда у Београду.

Тема семинара је била „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe“.

Семинар је организован за судије и судијске помоћнике Прекршајног, Привредног и Управног суда у Београду као и за заменике основних јавних тужилаца.

Циљ семинара био је детаљније упознавање учесника са главним начелима еколошког права ЕУ; начело превенције, начело “загађивач плаћа“ и сл, са главним карактеристикама Оквирне Директиве о отпаду, дефиницијом отпада, применом начела хијерархије отпада, проширењем одговорности произвођача као и појашњењем нове Директиве о отпадној електричној и електронској опреми и Директиве о индустријској емисији и значајем Лисабонског уговора; члан 3. и члан 191. у погледу еколошког права. 

Полазници су упознати и са применом Архуске ковенције и три стуба Конвенције, приступом еколошким информацијама и основним проблемима у спровођењу трећег стуба Архуске конвенције- право на правну заштиту.

На семинару је истакнуто да још није донета директива у погледу приступа правде; чл. 9 Архуске ковенције као и њена директна примена у земљама чланица ЕУ.

Учесници су се упознали и са судском праксом Суда правде ЕУ ; нпр. предмет C-321/96 и са директивама везаним за птице и станиште као и са директивом под називом „Процена утицаја на животну средину –Стратешка процена на утицај на животну средину“.

Оба дана другог дела семинара учесници су решавали студије случаја о управљању отпадом као студију случаја о ЕИА -Процена утицаја на животну средину.

Предавачи  на семинару су били Игор Диздаревић предавач и руководилац семинара, Европски центар за судије и правнике и Ралф Јулих правни саветник. 

Програм

Величина: 1.42 MB
Преузимање

Индустријске емисије - интегрисано спречавање и контрола загађења

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Преглед законодавства ЕУ о управљању отпадом

Величина: 2.19 MB
Преузимање

Законодавство ЕУ о заштити природе

Величина: 2.12 MB
Преузимање

Спровођење обавеза у складу са Архуском конвенцијом

Величина: 1.47 MB
Преузимање