Актуелно > Вести 08.11.2017.

Ниш - Спречавање насиља у породици - 03. и 04. новембар 2017.

Правосудна академија је, 03. новембра 2017. године, у Вишем суду у Нишу, организовала обуку под називом „Увод у Закон о спречавању насиља у породици“.

Овој обуци су присуствовали судије и тужиоци из основних и виших судова и тужилаштава, као и судије из Прекршајног судa.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља у породици, Конвенција УН о елиминацији свих облика дискриминације жена, Закон о спречавању насиља у породици – поступање надлежних државних органа (полиција, тужилаштво, суд), хитне мере – врсте, основ за доношење, трајање и кршење, мултисекторска сарадња кроз рад групе за координацију и сарадњу и лица за везу.

Предавачи на овој обуци били су судија Апелационог суда у Нишу Снежана Милошевић и заменик апелационог јавног тужиоца Мића Стаменковић.

04.11. 2017. године у Вишем суду у Нишу, у сарадњи са Криминалистичко-полицијском академијом, Правосудна академија је организовала и радионицу „Спречавање насиља у породици“. На овој радионици су учествовали тужиоци, представници полиције као и судије са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овој радионици су биле:

- појам насиља у породици – домаће законодавство и међународни стандарди

- подела студије случаја, упознавање са задацима и рад у групама

Задаци за полицијске службенике у решавању студије случаја на овој радионици били су:

- прикупљање потребних обавештења

- процена ризика

- достављање података надлежном основном тужиоцу

- хитне мере које изриче надлежни полицијски службеник

- израда наређења којим се изриче хитна мера удаљења учиниоца из стана

- израда наређења за хитну меру привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој

Задаци за јавне тужиоце у решавању студије случаја на овој радионици били су:

- пријем обавештења, процене ризика и наређења

- проучавање и вредновање процене ризика

- предлог суду да се хитна мера продужи

- припрема документације и достављање надлежном суду

- презентација у вези са одлукама студије случаја

Наставак студије случаја, упознавање са задацима и рад у групама:

Задаци за полицијске службенике:

- улога полицијског службеника у судском поступку

Задаци за поступајуће судије:

- пријем предлога о продужењу хитне мере

- проучавање предлога и оцена приложених доказа

- доношење одлуке по предлогу о продужењу хитне мере