Актуелно > Вести 14.09.2018.

Поводом најављене јавне расправе о тексту уставних амандмана који су усклађени са мишљењем Венецијанске комисије, Правосудна академија издваја...

Тим поводом Правосудна академија издваја и делове нацрта уставних амандмана који ће се наћи на јавној расправи на позив Министарства правде 

42. Имати националну правосудну академију је добродошло и није неуобичајено ни на који начин, на пример, у Француској постоји École Nationale de la Magistrature, и то треба подржати. Стога, улога Академије као јединог „чувара улаза“ у правосуђе чини се добро постављеном, уз аспирације и посвећеност да се ојача капацитет и професионализам судске и тужилачке обуке, али би било препоручљиво заштитити Академију од могућег непримереног утицаја, тако што би јој се обезбедио чврст статус у Уставу.

АМАНДМАН VIII

Сталност судијске функције

Судијска функција је стална и траје од избора за судију док судија не наврши радни век.

Пре навршења радног века судији престаје функција ако сам то затражи, ако трајно изгуби радну способност за вршење судијске функције, ако му престане држављанство Републике Србије или ако буде разрешен.

Судија се разрешава ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или ако је у дисциплинском поступку утврђено да је учинио тежак дисциплински прекршај који, према оцени Високог савета судства, озбиљно штети угледу судијске функције или поверењу јавности у судове.

Судија може бити разрешен и због нестручности, ако у значајном броју предмета не испуњава мерила успешности која прописује и чије испуњавање оцењује Високи савет судства.

Против одлуке Високог савета судства о престанку функције, судија и председник суда имају право на жалбу Уставном суду, која искључује право на уставну жалбу.

Овим амандманом замењује се назив члана 146. и члан 146. Устава Републике Србије.

АМАНДМАН XXIII

Услови за избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

За јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, има радно искуство потребно за одређено јавно тужилаштво и стручан је, оспособљен и достојан функције јавног тужиоца или  заменика јавног тужиоца.

Лице које се први пут бира за заменика јавног тужиоца може бити изабрано само ако је завршило обуку у Правосудној академији.

Овим амандманом замењује се назив члана 161. и члан 161. Устава Републике Србије.

АМАНДМАН XXXI

9. Правосудна академија

Правосудна академија је самостална институција која обучава судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, као и кандидате за те функције и врши друге послове одређене законом.

Састав органа управљања Правосудне академије одражава састав Високог савета судства и Високог савета тужилаца.

Положај, организација и послови Правосудне академије уређују се законом.

Овим амандманом у Устав Републике Србије изнад члана 165г додаје се ознака за Одељак 9. и нови назив Одељка 9. и  додаје се назив члана 165г и члан 165г.

 

Правосудна академија Републике Србије

У Београду, 14.09.2018.