Biblioteka digitalnih sadržaja


Građansko pravo

Priručnik za primenu zakona o parničnom postupku - Tatjana Pavlović Nedeljković, Snežana Marjanović, Dragana Marčetić, Nebojša Đuričić, Zorica Banković, Milanka Pjevović

Novine u oblasti nediskriminacije u 2020. godini - Autor: Ivana Krstić

 

Specijalizacija iz oblasti prava deteta

PRAVA DETETA – Zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije

PRAVA DETETA - Sticanje posebnih znanja iz oblasti prava deteta, Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, prezentacija 2019.

Smernice za postupanje centara za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta

Smernice za učešće deteta u građanskim sudskim postupcima i procenu najboljeg interesa deteta

Prava deteta - Ines Cerović

Tvoja prava - Škola, Autor: Centar za prava deteta

Tvoja prava - Zdravlje i zdravstvena zaštita, Autor: Centar za prava deteta

Tvoja prava - Alternativno staranje, Autor: Centar za prava deteta

Tvoja prava - SUD - Kada tvoji roditelji ne žive zajedno, Autor: Centar za prava deteta

Prava deteta - UN koncepti - Autor: Jelena Arsić


Specijalizacija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS

Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS - za onlajn obuku neophodna je prijava preko uprave suda

Krivično pravo

Priručnik za primenu alternativnih sankcija - Autor: Dr Olga D. Tešović

Uporednopravna analiza uloge finansijskog forenzičara u krivičnom postupku, avgust 2020. - Autor: G. ROB MCCUSKER

Priručnik za popunjavanje izveštaja za uslovni otpust  - Autori: Dušanka Garić, Aleksandra Stepanović, Ivana Stevanović, Nikola Vujičić, Miroslav Alimpić, Tatjana Lagumdžija, Olja Đurić, Nikola Vujičić, Zvonko Grulović, Marijana Đorđević i Bratislav Janković

Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku – Autori: Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija

Priručnik za primenu načela oportuniteta - Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ, Dr Goran ILIĆ, Dr Jasmina KIURSKI, Tamara MIROVIĆ, Svetlana NENADIĆ

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije - Biljana Sinanović, Brankica Marić, Vlatko Božović, Dragana Stojadinović, Goran Nikolić, Jelena. T. Jakovljević, dr Jelena Kostić

Istraga i procesuiranje krivičnih dela korupcije identifikovanih kroz revizorske izveštaje - Praktikum za pripadnike pravosuđa i policije -  Biljana Sinanović, Branislava Vučković, Vlatko Božović, Ivica Gavrilović, Lado Laličić

VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL

Priručnik za samostalnu obuku sudija i tužilaca za traženje i privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene vršenjem krivičnih dela putem interneta

Operativni priručnik za centre za bezbednost dece na internetu, Beograd, april 2019. Autor: Jasmina Ivanović

Vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite maloletnih lica u Republici Srbiji. Autori: Branko Stamenković, Saša Živanović, Bojana Paunović i Ivana Stevanović

Mapa puta prevencije online i drugih nasilja nad decom na internetu u Republici Srbiji. Autori: Jasmina Ivanović i Danijela Marković

 

Smernice o merama zaštite svedoka u međunarodnom pravu i pravu Republike Srbije Autori: Konsuelo Navaro i Havijer Mier (eksperti WINPRO II), Dragoljub Stanković (lokalni ekspert)

Komparativna analiza zakonodavstva o zaštiti svedoka u regionu Zapadnog Balkana Izmenjena i ažurirana verzija: Stiven Burnsajd, dipl. pravnik (pravni ekspert projekta WINPRO III)

Metodologija za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije Autori: Dr Jasmina Kiurski i Tamara Mirović, zamenice republičkog javnog tužioca, Tatjana Lagumdžija, izborna članica Državnog veća tužilaca, Miloš Oparnica, Dejan Košanin i Ana Petrović, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor unutrašnje kontrole

Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela - izazovi i preporuke za unapređenje postupka Autori: Dr Jelena Kostić, Milena Rašić, Lidija Komlen Nikolić, Bojana Paunović 

Nasilje u porodici Autori: Dr. Jasmina Kiurski, Zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu
 

Nasilje u porodici-položaj oštećenog lica u krivičnom postupku Autor: Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Priručnik za tužioce Republike Srbije o veštinama vođenja postupka

Vodič za primenu Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije

Vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite maloletnih lica u Republici Srbiji Autori: Branko Stamenković, Saša Živanović, Bojana Paunović, Ivana Stevanović

Priručnik za uviđaj 2018 - Dr Jasmina Kiurski - zamenica republičke javne tužiteljke, Leposava Vujanović Porubović - zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, prof. dr Slobodan Savić - Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelena Stošić - policijski savetnik, šef odseka za DNK analize i veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije, Anđelka Vučetić Dragović-  glavni policijski inspektor, glavni veštak za DNK veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije, Aleksandar Radomirović - policijski savetnik, načelnik Odeljenja za veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije, dr Nataša Radosavljević Stevanović - samostalni policijski inspektor, načelnik Odeljenja za fizičko-hemijska i toksikološka veštačenja u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP Republike Srbije

 

 

Ljudska prava

Prava deteta

Najbolje prakse podrške deci žrtvama nasilja u digitalnom okruženju - Ana Mirković

Operativni priručnik za bezbednost dece na internetu - Jasmina Ivanović

Smernice za profesionalce u zaštiti dece od digitalnog nasilja u Republici Srbiji - Jasmina Ivanović

 

Smernice za rodno-odgovoran pristup presudjivanju u predmetima rodno-zasnovanog nasilja – Autor: Konul Derya Gasimova

Leksikon medijskih i pravnih pojmova u Republici Srbiji  

Informacijski poremećaj - Izveštaj Saveta Evrope DGI(2017)09 - 27. septembar 2017.

Azil - statistika - Ljubimka Mitrović

Direktna primena UN standarda u oblasti zaštite ljudskih prava - Sonja Tošković

Pristup teritoriji - Ivana Krstić

Međunarodno pravo ljudskih prava - izvori, mehanizmi i relevantnost

Pojam diskriminacije

Poslovna sposobnost

Prava osoba sa invaliditetom

Prinudna hospitalizacija i pristupačnost

PRVA Zabrana diskriminacije OSI

DRUGA Zabrana diskriminacije OSI

Praktični vodič za primenu Evropske konvencije u Republici Srbiji

Prava i dužnosti svedoka

Socio-ekonomska prava žena - priručnik
Dragana Petrović, dr Zorica Mršević, Lidija Đukić, dr Nevena Petrušić, Jasminka Bakić, Ljiljana Milutinović, Zoran Pašalić, Ana Đurđović

Priručnik za obuku sudija - Suđenje u razumnom roku
Snežana Andrejević, Ljubica Milutinović, Ivana Krstić, Silvija Panović-Đurić, Dušan Ignjatović, Jovan Miljković

Socijalno-ekonomska prava žena u SrbijiSocijalno-ekonomska prava žena u Srbiji
Mr Marina Matić, MA Svetlana Nenadić, MA Verica Trninić, Đorđije Vuković

Pravo na sudsku zaštitu - zbornik

Pravni koncepti Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava

Priručnik za predavače - "Sloboda izražavanja i sloboda medija"

Ekološko pravo

Praktikum o primeni ekološkog prava - studije slučaja - Autori: Mirjana Drenovak-Ivanović, Sreten Đorđević, Branislava Vučković, Danijela Sinđelić, Siniša Važić

Modul 1

 

Modul 2

 

Modul 3

 

Modul 4

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)


Biblioteka video sadržaja

Jedinstveni program za rešavanje starih predmeta u sudovima - EU za Srbiju, podrška Vrhovnom kasacionom sudu

Predstavljanje interaktivne mape na sajtu Vrhovnog kasacionog suda u cilju transparentnosti i praćenja kvaliteta rada sudova – Darko Mihajlović Dipl. Inž. ekspert za informacione i komunikacione tehnologije, na Eu projektu „EU za Vrhovni kasacioni sud“

„Upravljanje podacima – kako se čita sudska statistika“ – Marko Jovanović, ekspert za obuku u pravosuđu, na projektu „EU za Srbiju, podrška Vrhovnom kasacionom sudu“

„Sudijske veštine 3 – Pojedinačni programi rešavanja starih predmeta“ - Marko Jovanović, ekspert za obuku u pravosuđu, na projektu „EU za Srbiju, podrška Vrhovnom kasacionom sudu“

„Sudijske veštine – Rešavanje starih predmeta i sprečavanje njihovog nastanka“ – Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji

„Sudijske veštine – Individualni plan sudije za smanjenje broja starih predmeta (građanska materija)“ – Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač na Pravosudnoj akademiji