Bezbednost i zdravlje na radu

Na ovoj veb strani se nalaze informacije, regulative i resursi u okviru trajne kampanje koja je podržana širokim spektrom aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbednih uslova rada i radne okoline


Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Pravosudna akademija vrši procenu rizika i preduzima sve preventivne mere radi sprečavanja nastanka profesionalnih bolesti ili oštećenja zdravlja zaposlenih, takođe vrši procenu zaštite lica, imovine i poslovanja i deluje u skladu sa tim izazovima.

Interes Pravosudne akademije je da se ostvari najviši nivo bezbednosti, da se neželjene posledice kao što su profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imali osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju.


Ergonomija radnog mesta