Delatnost i  organizacija

Akademija:

 • organizuje i sprovodi prijemni ispit za početnu obuku;
 • organizuje i sprovodi početnu obuku;
  organizuje i sprovodi stalnu obuku sudija i tužilaca;
 • organizuje i sprovodi obuku predavača i mentora;
 • organizuje i sprovodi stručno usavršavanje sudskog i tužilačkog osoblja;
 • uspostavlja i održava saradnju sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima, u vezi sa poslovima koje obavlja;
 • izdaje publikacije i obavlja drugu izdavačku delatnost;
 • obavlja istraživačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim institucijama;
 • sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za rad Akademije, a naročito o sprovođenju obuke i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;
 • prikuplja i obrađuje sudsku praksu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Akademije.

Akademija može sprovoditi programe stručnog usavršavanja izvršitelja, javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, na osnovu ugovora između Akademije i Komore izvršitelja, odnosno Javnobeležničke komore.

Akademija je organizovana jedinstveno za teritoriju Republike Srbije.

Sedište Pravosudne akademije nalazi se u Beogradu.

U Akademiji su po teritorijalnom principu obrazovane tri organizacione jedinice van sedišta Akademije, odnosno centri. 
Nadležnosti i sedišta centara, kao i broj i struktura zaposlenih u centrima određeni su aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Akademiji. 

Centri Pravosudne akademije nalaze se u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.


Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pravosudnoj akademiji  utvrđuju se:

 • unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos;
 • rukovođenje unutrašnjim jedinicama;
 • ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica;
 • način saradnje organa sa drugim organima i organizacijama;
 • opis poslova direktora i zamenika direktora;
 • broj zaposlenih po svakom zvanju;
 • nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta i zvanja;
 • potreban broj zaposlenih za svako radno mesto i uslovi za zasnivanje radnog odnosa na svakom radnom mestu Pravosudne akademije.

Organi Akademije

Prema Zakonu o Pravosudnoj akademiji, organi Pravosudne akademije su: Upravni odbor, direktor и Programski savet.

Direktor Pravosudne akademije je izvršni organ Akademije.

Direktor:

 • predstavlja i zastupa Akademiju; 
 • koordinira i organizuje njen rad; 
 • izvršava odluke Upravnog odbora i Programskog saveta i učestvuje u njihovom radu; 
 • podnosi Upravnom odboru godišnji izveštaj o radu Akademije; 
 • donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Akademiji, uz saglasnost Upravnog odbora; 
 • rukovodi stručnom i tehničkom službom Akademije; 
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima.

Upravni odbor bira direktora Akademije na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.