Programski savet

Programski savet je stručni organ Akademije i čine ga petnaest članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja. Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.

Nadležnosti Programskog saveta Pravosudne akademije:

 • utvrđuje predlog programa polaganja prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog programa završnog ispita početne obuke;
 • utvrđuje predlog programa početne obuke sudija i tužioca;
 • imenuje članove stalnih komisija, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • obrazuje povremene komisije i radne grupe, u skladu sa Statutom;
 • utvrđuje predlog programa stalne obuke sudija i tužioca;
 • utvrđuje predlog posebnog programa obuke sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika;
 • utvrđuje predlog prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;
 • utvrđuje predlog programa obuke sudskog i tužilačkog osoblja;
 • utvrđuje predlog programa obuke mentora i predavača i drugih specijalizovanih programa obuke;
 • imenuje stalne predavače iz reda sudija i tužilaca uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • daje saglasnost na odluku o izboru stalnih predavača koji nisu sudije i tužioci;
 • utvrđuje uslove za imenovanje i imenuje mentore i povremene predavače;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje prijemnog ispita za početnu obuku; 
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje završnog ispita početne obuke; 
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o prigovoru na rang listu kandidata sa prijemnog ispita za početnu obuku; 
 • vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Članovi Programskog saveta

1. Branislava Apostolović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta

Biografija

2. Branko Stanić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

3. Dragan Jocić

Predsednik Apelacionog suda u Nišu i sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biografija

4. Jasmina Vasović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biografija

5. Zorana Delibašić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biografija

6. Jelena Ivanović

Predsednik Upravnog suda u Beogradu

Biografija

7. Dr Jasmina Kiurski

Zamenica Republičkog javnog tužioca u Beogradu

Biografija

8. Tanja Pavlović Nedeljković

Sudija apelacionog suda u Kragujevcu

9. Miroslav Filipović

Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu

Biografija

10. Kamenko Kozarski

Predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu

11. Mirjana Pavlović

Sekretar Visokog saveta sudstva

Biografija

12. Natalija Adžić

Javni beležnik

Biografija

13. Miloš Sekulić

Korisnik početne obuke VI generacije

Biografija

Igor Milovanov

Igor Milovanov, sekretar Programskog saveta Pravosudne akademije

Biografija

Sednice Programskog saveta