Branislava Apostolović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta


Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.
Sudija je u građanskoj materiji.

Sudijsku karijeru započela je 1984. godine kao sudija Opštinskog suda u Novom Sadu, a sudija Okružnog suda u Novom Sadu bila je od novembra 1995. godine do novembra 1999. godine.

Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 01. decembra 1999. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Sudijsku funkciju u Apelacionom sudu u Novom Sadu obavljala je u periodu od 2010. do 2014. godine.

Učesnik je mnogobrojnih konferencija i seminara o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Porodičnom pravu, završila više kurseva za predavača.
Kao predavač učestvovala u edukaciji sudija opštinskih, okružnih, trgovinskih i osnovnih sudova iz oblasti Zakona o parničnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima.

Autor je velikog broja sentenci objavljenih u Biltenu Vrhovnog suda Srbije, Pravnom informatoru i Paragraf leks-u.
Autor je i mnogobrojnih stručnih radova objavljenih u Biltenu Vrhovnog suda Srbije, Apelacionog suda u Novom Sadu, Udruženja za odštetno pravo Beograd, Privredne akademije Novi Sad, Pravni život i Paragraf netu.