Jasmina Vasović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu

Od novembra 2018. godine, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu.

Od oktobra 2013. godine, sudija je Apelacionog suda u Beogradu, kao sudija  Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal.

Na sudijsku funkciju je stupila 2002. godine kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu. U periodu od 2010. Do 2013. godine obavljala je sudijsku funkciju u Višem sudu u Beogradu.

Poseduje sertifikate:

 • Sertifikat o završenoj obuci za mentora, u organizaciji Pravosudne akademije;
 • Sertifikat o završenoj obuci za predavače za tužilaštvo, policiju i pravosuđe o korupciji i privrednom kriminalu;
 • Sertifikat o završenoj obuci za trenera za novi Zakonik o krivičnom postupku, u organizaciji Pravosudne akademije;
 • Sertifikat o završenom kursu za PR i komunikaciju;
 • Sertifikat o završenoj obuci za efikasno upravljanje postupkom;
 • Sertifikat o završenoj obuci o pravima deteta, maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica;
 • Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.

Aktivan je učesnik mnogobrojnih aktivnosti u oblasti pravosuđa:

 • Predstavnik Republike Srbije u Evropskoj pravosudnoj mreži;
 • Član Programskog saveta na Pravosudnoj akademiji;
 • Mentor na Pravosudnoj akademiji;
 • Predavač i trener na Pravosudnoj akademiji;
 • Član ispitnog odbora, ispitivač krivičnog prava za pravosudni ispit;
 • Član radne grupe za pisanje Zakona za suđenje u razumnom roku.

Publikacije i ostali radovi:

 • „Mere bezbednosti prema novom krivičnom zakonodavstvu (Bilten Okružnog suda u Beogradu);
 • „Primena posebnih odredbi za skraćeni postupak za krivična dela sa propisanom kaznom zatvora do 5 godina“ (Bilten Okružnog suda u Beogradu);
 • „Problemi izvršenja mere bezbednosti“ (Bilten Prvog opštinskog suda u Beogradu).

Govori egleski jezik.