Mirjana Pavlović

Sekretar Visokog saveta sudstva i član Programskog saveta Pravosudne akademije

Od 1991. do 1993. godine radila je kao advokatski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog ispita 1993. radila je kao advokat.
Od novembra 2002. godine do jula 2009. godine bila je samostalni savetnik u Odeljenju za normativne poslove Ministarstva pravde.

Tokom rada u Ministrstvu pravde učestvovalaje u radnim grupama za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata.

Između ostalog, učestvovala je u izradi:

 • Nacrta Porodičnog zakona,
 • Nacrta zakona o posredovanju (medijaciji),
 • Nacrta zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela,
 • Nacrta zakona o izvršenju krivičnih sankcija i podzakonskih akata u vezi ovoga Nacrta,
 • Nacrta Zakonao izvršenju i obezbeđenju.

Od jula 2009. godine je zaposlena u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva, kao viši savetnik za normativne poslove sve do 2013. godine, kada postaje načelnik Odeljenja za pripremu propisa i evropske integracije.

Učestvovala je u izradi akata iz nadležnosti Visokog saveta sudstva:

 • Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva,
 • Etičkog kodeksa,
 • Etičkog kodeksa za članove Visokog saveta sudstva,
 • Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova,
 • Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudijai predsednika sudova,
 • Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanjerada sudijskih pomoćnika,
 • Internih akata Visokog saveta sudstva.

Od septembra 2018. godine je vršilac dužnosti sekretara Visokog saveta sudstva.

Govori engleski jezik.