Miloš Sekulić

Korisnik početne obuke VI generacije i član Programskog saveta

Obrazovanje:

 • Završio je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.84, opšti smer, u roku 25.09.2012. godine.
 • Završio je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10.00, opšti smer, u roku 30.09.2013. godine. Odbranio master rad na temu „Međunarodnopravni standardi zaštite stranih ulaganja“.
 • Školske godine 2016/2017 upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer privatno pravo. Trenutno je doktorand na drugoj godini studija.

Radno iskustvo:

 • Dana 06.08.2013. godine primljen je u radni odnos na radno mesto sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Kao sudijski pripravnik je počeo da radi dana 18.10.2013. godine i na ovom radnom mestu ostao je do sporazumnog prestanka radnog odnosa dana 31.01.2016. godine. Tokom pripravničkog staža radio je u parničnom i krivičnom odeljenju suda.
 • Dana 26.06.2015. godine položio pravosudni ispit sa opštim uspehom „položio vrlo dobro“.
 • Počev od dana 01.02.2016. godine zaposlen je kao korisnik početne obuke Pravosudne akademije, u kom svojstvu je i dalje.
 • Prošao je obuku u pravosudnim organima u Novom Sadu, i to Osnovnom sudu u Novom Sadu, Prekršajnom sudu u Novom Sadu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
 • Dana 06.07.2018. godine položio je završni ispit na Pravosudnoj akademiji sa ocenom 5.
 • Nakon položenog završnog ispita, bio je raspoređen da radi u parničnom odeljenju Višeg suda u Novom Sadu, a sada je raspoređen u parničnom odeljenju Osnovnog suda u Novom Sadu.

Stručno usavršavanje tokom rada

 • Učestvovao je na više seminara u organizaciji Pravosudne akademije.
 • Tokom 2.-15. septembra 2018. godine bio je učesnik škole prava „Straniak Academy for Democracy and Human Rights“ („Stranijak akademija za demokratiju i ljudska prava“) koja je održana u Sarandi, Republika Albanija.
 • Tokom 19.-21. oktobra 2018. godine bio je učesnik stručnog seminara „Security, Political and Legal Challenges of the Modern World“ („Bezbednosni, politički i pravni izazovi u savremenom svetu“) koji je održan u Bitolju, Republika Severna Makedonija.

Naučni rad

 • Autor je originalnog naučnog rada ,,Development Risks – Definition Under European Union Law and Justification for Implementation in Serbian Law“ („Razvojni rizici – određenje u pravu Evropske unije i opravdanost implementacije u srpsko pravo“) koji je objavljen u „Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“ br. 2/2018.
 • Koautor je originalnog naučnog rada „A New Function of Personal Data in the Light of Digital Content Directive“ („Nova funkcija podataka o ličnosti u svetlu Direktive o isporuci digitalnog sadržaja“) koji je objavljen u „Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“ br. 3/2019.
 • Autor je predlednog naučnog rada „Different Concepts of Strict Liability: Draft Common Frame of Reference and Principles of European Tort Law“ („Različiti koncepti objektivne odgovornosti: Nacrt okvirnih pravila i Načela evropskog odštetnog prava kao uzori za srpsko pravo“) koji je objavljen u časopisu „Pravni zapisi“ br. 2/2019.
 • Učestvovao je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “EU and Member States – legal and economic issues“ („Evropska unija i države članice – pravni i ekonomski problemi“) koja je održana u Osijeku, Republika Hrvatska, u periodu 06.-07.06.2019. godine, gde je izložio naučni rad „Strict Liability in the Serbian Law and Significant Development Projects for the Harmonization of Civil Law in the European Union” („Objektivna odgovornost u srpskom pravu i značajnijim razvojnim projektima za harmonizaciju građanskog prava u Evropskoj uniji“).
 • Učestvovao je na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Legal Tradition and New Legal Challenges“ („Pravna tradicija i novi pravni izazovi“) koja je održana u Novom Sadu, u periodu 03.-04.10.2019. godine, gde je izložio naučni rad „Personal Data in the Context of the Digital Content Directive“ („Podaci o ličnosti u kontekstu Direktive o isporuci digitalnog sadržaja“)