Programski savet

Programski savet je stručni organ Akademije i čine ga petnaest članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja. Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.

Nadležnosti Programskog saveta Pravosudne akademije:

 • utvrđuje predlog programa polaganja prijemnog ispita za početnu
  obuku;
 • utvrđuje predlog programa završnog ispita početne obuke;
 • utvrđuje predlog programa početne obuke sudija i tužioca;
 • imenuje članove stalnih komisija, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • obrazuje povremene komisije i radne grupe, u skladu sa Statutom;
 • utvrđuje predlog programa stalne obuke sudija i tužioca;
 • utvrđuje predlog posebnog programa obuke sudijskih i tužilačkih
  pomoćnika i pripravnika;
 • utvrđuje predlog prijemnog ispita za sudijske i tužilačke
  pripravnike;
 • utvrđuje predlog programa obuke sudskog i tužilačkog osoblja;
 • utvrđuje predlog programa obuke mentora i predavača i drugih
  specijalizovanih programa obuke;
 • imenuje stalne predavače iz reda sudija i tužilaca uz saglasnost
  Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • daje saglasnost na odluku o izboru stalnih predavača koji nisu sudije
  i tužioci;
 •  utvrđuje uslove za imenovanje i imenuje mentore i povremene predavače;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje prijemnog ispita za početnu
  obuku;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje završnog ispita početne
  obuke;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o prigovoru na rang listu kandidata sa prijemnog ispita za
  početnu obuku;
 • vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Članovi Programskog saveta

1. Branislava Apostolović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta

Biografija

2. Gordana Ajnšpiler Popović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biografija

3. Dragan Jocić

Predsednik Apelacionog suda u Nišu i sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biografija

4. Jelena Ivanović

Predsednik Upravnog suda u Beogradu

Biografija

5. Milan Marinović

Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu

Biografija

6. Jasmina Vasović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu

Biografija

7. Nebojša Đuričić

Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu

Biografija

8. Dr Jasmina Kiurski

Zamenica Republičkog javnog tužioca u Beogradu

Biografija

9. Miroslav Filipović

Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu

10. Mirjana Pavlović

Sekretar Visokog saveta sudstva

Biografija

11. Natalija Adžić

Javni beležnik

12. Dragan Mastilović

Korisnik početne obuke IV generacije

Biografija

13. Zorana Delibašić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

14. Leposava Vujanović Porubović

Zamenica Višeg javnog tužioca u Beogradu

Igor Milovanov

Igor Milovanov, sekretar Programskog saveta Pravosudne akademije

Biografija

Sednice Programskog saveta