Jelena Ivanović

Predsednik Upravnog suda u Beogradu

Sudija je Upravnog suda od 01.01.2010. godine, a 31. oktobra 2013. godine izabrana je i za predsednika ovog suda.

Sudijsku funkciju je počela da obavlja u Opštinskom sudu u Kraljevu 1986. godine, a sredinom 1996. godine izabrana je za sudiju Okružnog suda u Kraljevu gde je vršila sudijsku funkciju u Parničnom odeljenju i učestvovala u radu Veća za upravne sporove. 

Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je u avgustu 2004. godine i sudijsku funkciju vršila u Upravnom odeljenju tog suda. 
U svojoj dugogodišnjoj sudijskoj praksi kao autor učestvovala je na mnogim savetovanjima i objavila više radova među kojima su:

  • “Ispravljanje grešaka u rešenju i dopunsko rešenje” - Bilten Vrhovnog suda Srbije 2005. godine;
  • “Prinudno izvršenje odluka Poverenika za informacije od javnog značaja” - Bilten Vrhovnog suda Srbije 2007. godine;
  • “Poreska obaveza u postupku privatizacije” - Savetovanje Udruženja pravnika u Budvi 2006. godine;
  • “Lokalna samouprava u aktuelnoj praksi Vrhovnog suda Srbije” - Savetovanje pravnika u Budvi 2007. godine;
  • “Nova zakonska rešenja lokalne samouprave” - Savetovanje pravnika na Zlatiboru 2007. godine;
  • “Prinudno izvršenje odluka Saveta RRA” - “Paragraf” 2007. godine;
  • “Sukob prava dva titulara u sticanju prava korišćenja grobnog mesta sa osvrtom na praktičnu primenu Zakona o sahranjivanjima i grobljima” - “Glosarij”;
  • “Vanredno ukidanje rešenja u upravnom postupku” - 10/2011
  • “Pravni karakter obaveštenja kod vanrednih pravnih sredstava u upravnom postupku” - 10/2012
  • “Upravni sud i reforma upravnog sudstva” - u oktobru 2017. godine savetovanje pravnika u organizaciji “Glosarijuma” u Vrnjačkoj Banji i dr.

U periodu od 2000 - 2004. godine, završila je školu za trenere – predavače u organizaciji Američkog centra za obuku sudija u okviru sudijskih dana u Vrnjačkoj Banji, a u periodu od 2006 - 2007. godine, seminar za predavače u organizaciji Pravosudnog centra Beograd.

Pohađala je mnoge edukacije iz oblasti ljudskih prava, a kao i edukaciju u organizaciji Pravosudnog centra Beograd vezanu za izborno pravo u toku 2003 - 2004. godine. Bila je član Velikog personalnog veća u sazivu april 2007. - april 2009. godine.