Upravni odbor

Upravni odbor je organ koji upravlja Akademijom i čine ga devet članova: četiri člana koje imenuje Visoki savet sudstva iz reda sudija; dva člana koje imenuje Državno veće tužilaca iz reda tužilaca i tri člana koje imenuje Vlada. od kojih je jedan državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa zadužen za stručno usavršavanje zaposlenih u pravosuđu, a jedan iz reda zaposlenih u Akademiji.

Nadležnosti Upravnog odbora Pravosudne akademije:

 • donosi Statut i druge akte Akademije u skladu sa zakonom i prati njihovu primenu;

 • bira i razrešava predsednika Upravnog odbora;

 • bira i razrešava direktora Akademije, na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa najkasnije 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na javni konkurs;

 • bira i razrešava članove Programskog saveta;

 • vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Akademije;

 • usvaja program prijemnog ispita za početnu obuku;

 • usvaja pravilnik o polaganju prijemnog ispita za početnu obuku;

 • usvaja pravilnik o polaganju završnog ispita početne obuke;

 • usvaja programe početne obuke i dostavlja ih Visokom savetu i Državnom veću tužilaca radi utvrđivanja;

 • usvaja programe stalne obuke, uz saglasnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;

 • usvaja program obuke sudskog i tužilačkog osoblja, uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;

 • usvaja posebni program obuke sudijskih pomoćnika i pripravnika, uz saglasnost Visokog saveta sudstva;

 • usvaja poseban program obuke tužilačkih pomoćnika i pripravnika i dostavlja ga Državnom veću tužilaca radi utvrđivanja;

 • donosi program prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;

 • usvaja program obuke mentora i predavača;

 • odlučuje o visini naknade za rad mentora i predavača;

 • usvaja godišnji izveštaj o radu Akademije i godišnji obračun;

 • daje saglasnost na odluku o imenovanju članova stalnih komisija;

 • donosi poslovnik o svom radu;

 • usvaja predlog budžeta Akademije;

 • odlučuje o korišćenju sredstva Akademije, u skladu sa zakonom;

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.


Članovi Upravnog odbora

1. Aleksandar Stepanović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, predsednik Višeg suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije

Biografija

2. Nebojša Đuričić

Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu

Biografija

3. Božidar Vujičić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biografija

4. Leonida Popović

Predsednik Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu

Biografija

5. Zorin Zogović

Zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu

Biografija

6. Nataša Krivokapić

Viši javni tužilac u Beogradu

Biografija

7. Bojana Šćepanović

Državni sekretar u Ministarstvu pravde

8. Vladimir Simić

Advokat

9. Gordana Pualić

Sekretar Pravosudne akademije

Maja Mijatović

Sekretar Upravnog odbora

Sednice Upravnog odbora