Obuka mentora i predavača

Mentori i predavači iz reda sudija i tužilaca pohađaju program obuke koji usvaja Upravni odbor na predlog Programskog saveta.Mentori i predavači iz reda sudija i tužilaca pohađaju program obuke koji usvaja Upravni odbor na predlog Programskog saveta.

Akademija izdaje mentorima i predavačima uverenje o završenoj obuci. Uverenje se izdaje na obrascu koji se utvrđuje aktom Upravnog odbora.
Tokom sprovođenja obuke, sudijski i tužilački pomoćnici i pripravnici imaju mentore iz redova sudija, odnosno zamenika javnih tužilaca koje imenuje predsednik suda, odnosno javni tužilac.

Mentori su obavezni da završe program obuke za mentore koji organizuje Akademija.

Program obuke mentora i predavača