Драган Мастиловић

Корисник почетне обуке IV генерације
Од фебруара 2010. године до фебруара 2012. године. радио је као приправник у Вишем суду у Новом Саду.

Правосудни испит је положио 29.03.2012. године у Новом Саду са општим успехом: „Положио врло добро“ и након тога је обављао послове судијског помоћника – сарадника у Вишем суду у Новом Саду.

Као судијски сарадник у Вишем суду у Новом Саду радио је у кривичном одељењу, испрва у ванпретресном већу на пословима проучавања и припреме предмета за седнице већа уз надзор судије, излагања предмета на седницама већа, израде нацрта одлука, а након тога у претресном већу на пословима израде нацрта првостепених пресуда, проучавања спорних правних питања, судске праксе и правне литературе, писања сентенци за судску праксу које су објављиване у правној бази Paragraf lex.

У Вишем суду у Новом Саду био је запослен до 30.11.2013.године.Након положеног пријемног испита, дана 01.12.2013. године засновао је радни однос на одређено време са Правосудном академијом, као корисник почетне обуке, у складу са Законом о Правосудној академији.

Завршни испит на Правосуној академији положио је дана 01.07.2016. године, са оценом 5,00.

Као корисник почетне обуке Правосудне академије учествовао је на више радионица, конференција, семинара, обука и тренинга на којима је стекао посебна знања и вештине из различитих области.