Бранислава Апостоловић

Судија Врховног касационог суда

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.
Судија је у грађанској материји.

Судијску каријеру започела је 1984. године као судија Општинског суда у Новом Саду, а судија Окружног суда у Новом Саду била је од новембра 1995. године до новембра 1999. године.

За судију Врховног суда Србије изабрана је 01. децембра 1999. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

Судијску функцију у Апелационом суду у Новом Саду обављала је у периоду од 2010. до 2014. године.

Учесник је многобројних конференција и семинара о Европској конвенцији о људским правима и Породичном праву, завршила више курсева за предавача.
Као предавач учествовала у едукацији судија општинских, окружних, трговинских и основних судова из области Закона о парничном поступку и Закона о облигационим односима.

Аутор је великог броја сентенци објављених у Билтену Врховног суда Србије, Правном информатору и Параграф лекс-у.
Аутор је и многобројних стручних радова објављених у Билтену Врховног суда Србије, Апелационог суда у Новом Саду, Удружења за одштетно право Београд, Привредне академије Нови Сад, Правни живот и Параграф нету.