Јасмина Васовић

Судија Врховног касационог суда у Београду

Од новембра 2018. године, судија Врховног касационог суда у Београду.

Од октобра 2013. године, судија је Апелационог суда у Београду, као судија  Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал.

На судијску функцију је ступила 2002. године као судија Првог општинског суда у Београду. У периоду од 2010. До 2013. године обављала је судијску функцију у Вишем суду у Београду.
Поседује сертификате:

 • Сертификат о завршеној обуци за ментора, у организацији Правосудне академије;
 • Сертификат о завршеној обуци за предаваче за тужилаштво, полицију и правосуђе о корупцији и привредном криминалу;
 • Сертификат о завршеној обуци за тренера за нови Законик о кривичном поступку, у организацији Правосудне академије;
 • Сертификат о завршеном курсу за ПР и комуникацију;
 • Сертификат о завршеној обуци за ефикасно управљање поступком;
 • Сертификат о завршеној обуци о правима детета, малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица;
 • Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих.

Активан је учесник многобројних активности у области правосуђа:

 • Представник Републике Србије у Европској правосудној мрежи;
 • Члан Програмског савета на Правосудној академији;
 • Ментор на Правосудној академији;
 • Предавач и тренер на Правосудној академији;
 • Члан испитног одбора, испитивач кривичног права за правосудни испит;
 • Члан радне групе за писање Закона за суђење у разумном року.

Публикације и остали радови:

 • „Мере безбедности према новом кривичном законодавству (Билтен Окружног суда у Београду);
 • „Примена посебних одредби за скраћени поступак за кривична дела са прописаном казном затвора до 5 година“ (Билтен Окружног суда у Београду);
 • „Проблеми извршења мере безбедности“ (Билтен Првог општинског суда у Београду).

Говори еглески језик.