Небојша Ђуричић

Судија Другог основног суда у Београду

Од 2011. до 2014. године похађао је почетну обуку на Правосудној академији.
Судијску функцију  у парничном одељењу Првог основног суда у Београду обављао је од 2013. до 2014. године.
Од 2014. ради као судија у парничном одељењу Другог основног суда у Београду. 

Одлуком председника  поверени су му послови организовања и спровођења поступка посредовања у решавању спорова - медијација, као и послови на организацији и надзору рада доставне службе. Руководи радом  Инфо службе за подршку алтернативном начину решавања спорова  Другог осносвног суда у Београду.

У периоду од 2013. до 2017. године био је члан неколико радних група Министарства правде за израду:

  • Предлога измена и допуна Закона о парничном поступку
  • Предлога Закона о спречавању насиља у породици
  • Предлога Закона о заштити узбуњивача
  • Предлога Закона о посредовању у решавању спорова
  • Предлога Закона о бесплатној правној помоћи
  • Анализе нормативног оквира којим се уређује одговорност судија и јавних тужилаца и функционални имунитет носилаца правосудних функција
  • Успостављања ефикасног и одрживог система посредовања у решавању спорова

Као предавач је учестовао у припреми и реализацији многобројних семинара и тренинга.

Аутор је неколико публикација:

  • „Приручник за примену Закона о парничном поступку“, 2017. године
  • „Подршка примени медијације у судовима и адвокатури у Србији“, 2016. године
  • „Водич кроз Пети општински суд у Београду за особе са хендикепом“, 2009. године

Поред матерњег, говори и енглески  језик.