Милан Мариновић

Председник Прекршајног суда у Београду

На функцији судије Прекршајног суда у Београду је од 2009. године, а функцију председника суда обавља од 2014. године.

Одлуком Владе Републике Србије од 14.08.1998. године први пут је именован за судију код Градског судије за прекршаје у Београду, а затим 24.08.2006. године поново именован на исту функцију.

Заменик је члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 - 2018. године.

Учествовао као предавач на тему најважнијих новина по новом Закону о прекршајима, основних начела прекршајног поступка, прекршајног налога, захтева за покретање прекршајног поступка по новом Закону о прекршајима и споразума о признању прекршаја.

Био је члан неколико радних група Министарства правде за израду:

  • Нацрта Закона о прекршајима 
  • Мерила и критеријума за избор судија у Републици Србији
  • Практикума за поступање судија прекршајних судова по новом Закону о прекршајима Збирке образаца по новом Закону о прекршајима
  • Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
  • Нацрта Закона о заштити узбуњивача

У досадашњој каријери објавио више радова у вези прекршаја и прекршајног поступка на теме:

  • „Проблеми судија за прекршаје као последица нејасноћа неких прописа о прекршајима (2006. године)“,
  • „Задржавање лица под дејством алкохола или других омамљујућих средстава и задржавање путне исправе окривљеног као мере за обезбеђење присуства окривљеног у прекршајном поступку“,
  • „Прекршаји по Закону о агенцији за борбу против корупције и Закону о финансирању политичких активности (2012. године)“,
  • „Прекршајни налог по новом Закону о прекршајима (2013. године)“, 
  • „Споразум о признању прекршаја за прекршаје из области безбедности саобраћаја на путевима“.