Управни одбор

Управни одбор је орган који управља Академијом и чине га девет чланова: четири члана које именује Високи савет судства из реда судија; два члана које именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца и три члана које именује Влада. од којих је један државни секретар у министарству надлежном за послове правосуђа задужен за стручно усавршавање запослених у правосуђу, а један из реда запослених у Академији.

Надлежности Управног одбора Правосудне академије:

 • доноси Статут и друге акте Академије у складу са законом и прати њихову примену;

 • бира и разрешава председника Управног одбора;
 • бира и разрешава директора Академије, на основу претходно спроведеног јавног конкурса најкасније 30 дана од дана истека рока за пријављивање на јавни конкурс;
 • бира и разрешава чланове Програмског савета;
 • врши надзор над законитошћу рада органа Академије;
 • усваја програм пријемног испита за почетну обуку;

 • усваја правилник о полагању пријемног испита за почетну обуку;

 • усваја правилник о полагању завршног испита почетне обуке;

 • усваја програме почетне обуке и доставља их Високом савету и Државном већу тужилаца ради утврђивања;

 • усваја програме сталне обуке, уз сагласност Високог савета судства и Државног већа тужилаца;

 • усваја програм обуке судског и тужилачког особља, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;

 • усваја посебни програм обуке судијских помоћника и приправника, уз сагласност Високог савета судства;

 • усваја посебан програм обуке тужилачких помоћника и приправника и доставља га Државном већу тужилаца ради утврђивања;

 • доноси програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;

 • усваја програм обуке ментора и предавача;

 • одлучује о висини накнаде за рад ментора и предавача;

 • усваја годишњи извештај о раду Академије и годишњи обрачун;

 • даје сагласност на одлуку о именовању чланова сталних комисија;

 • доноси пословник о свом раду;

 • усваја предлог буџета Академије;

 • одлучује о коришћењу средства Академије, у складу са законом;

 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.


Чланови Управног одбора 2023.

1. Душко Миленковић

Судија Врховног суда, председник Апелационог суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије

2. Бојана Шћепановић

Државни секретар у Министарству правде

3. Наташа Кривокапић

Јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва

4. Леонида Поповић

Судија Прекршајног апелационог суда

5. Биљана Синановић

Судија Врховног суда

6. Ненад Стефановић

Главни јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду

7. Владмир Винш

Помоћник министра правде

8. Душан Лекић

Саветник у Правосудној академији

9. Кристина Петровић

Секретар Управног одбора

Чланови Управног одбора 2022.

1. Душко Миленковић

Судија Врховног касационог суда у Београду, председник Апелационог суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије

2. Биљана Синановић

Судија Врховног касационог суда

3. Леонида Поповић

Председник Прекршајног апелационог суда у Београду

Биографија

4. Ненад Стефановић

Виши јавни тужилац у Београду

5. Наташа Кривокапић

Заменица Републичког јавног тужиоца

Биографија

6. Бојана Шћепановић

Државни секретар у Министарству правде

7. Владимир Симић

Адвокат

8. Небојша Ђуричић

Судија Вишег суда у Београду

Биографија

9. Душан Лекић

Саветник у Правосудној академији

Кристина Петровић

Секретар Управног одбора

Чланови Управног одбора 2021.

1. Александар Степановић

Судија Врховног касационог суда у Београду, председник Вишег суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије

Биографија

2. Божидар Вујичић

Судија Врховног касационог суда

Биографија

3. Леонида Поповић

Председник Прекршајног апелационог суда у Београду

Биографија

4. Зорин Зоговић

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду

Биографија

5. Наташа Кривокапић

Виши јавни тужилац у Београду

Биографија

6. Бојана Шћепановић

Државни секретар у Министарству правде

7. Владимир Симић

Адвокат

8. Небојша Ђуричић

Судија Вишег суда у Београду

Биографија

9. Гордана Пуалић

Секретар Правосудне академије

Маја Мијатовић

Секретар Управног одбора

Седнице Управног одбора 2021.