Небојша Ђуричић

Судија Вишег суда у Београду

Од 2011. до 2014. године похађао је почетну обуку на Правосудној академији. Судијску функцију у парничном одељењу Првог основног суда у Београду обављао је од 2013. до 2014. године.

Од 2014. ради као судија у парничном одељењу Другог основног суда у Београду.

Одлуком председника поверени су му послови организовања и спровођења поступка посредовања у решавању спорова - медијација, као и послови на организацији и надзору рада доставне службе. Руководи радом Инфо службе за подршку алтернативном начину решавања спорова Другог осносвног суда у Београду.

У периоду од 2013. до 2017. године био је члан неколико радних група Министарства правде за израду:

 • Предлога измена и допуна Закона о парничном поступку
 • Предлога Закона о спречавању насиља у породици
 • Предлога Закона о заштити узбуњивача
 • Предлога Закона о посредовању у решавању спорова
 • Предлога Закона о бесплатној правној помоћи
 • Анализе нормативног оквира којим се уређује одговорност судија и јавних тужилаца и функционални имунитет носилаца правосудних функција
 • Успостављања ефикасног и одрживог система посредовања у решавању спорова
  Као предавач је учестовао у припреми и реализацији многобројних семинара и тренинга.

12. фебруара 2019. године, Високи савет судства, донео је одлуку о именовању члана Управног одбора Правосудне академије - Небојше Ђуричића, тада, судије Другог основног суда у Београду

Од 2021. ради као судија Вишег суда у Београду.

Аутор је неколико публикација:

 • „Приручник за примену Закона о парничном поступку“, 2017. године
 • „Подршка примени медијације у судовима и адвокатури у Србији“, 2016. године
 • „Водич кроз Пети општински суд у Београду за особе са хендикепом“, 2009. године

Поред матерњег, говори и енглески језик.