Skip to main content

Јавнобележничка комора

Javnobeležnička komora logo

Јавнобележничка комора Србије је професионално удружење у које се удружују јавни бележници уписани у њен именик. Комора послује као непрофитно удружење и има својство правног лица са овлашћењима одређеним законом и Статутом Коморе.Јавнобележничка комора Србије је професионално удружење у које се удружују јавни бележници уписани у њен именик. Комора послује као непрофитно удружење и има својство правног лица са овлашћењима одређеним законом и Статутом Коморе.

Јавнобележничка комора Србије:

  • чува углед, част, интегритет и права јавнобележничке професије;
  • стара се да јавни бележници савесно и у складу са законом и својом заклетвом обављају своје послове и у том циљу врши надзор над радом јавних бележника, јавнобележничких помоћника и јавнобележничких приправника, покреће и спроводи дисциплински поступак у складу са законом;
  • представља јавне бележнике код државних органа ради заштите права и интереса професије, у складу са законом и Статутом;
  • доноси одлуке које обавезују јавне бележнике, у складу са законом и Статутом;
  • утврђује правила јавнобележничке етике и стара се о поштовању етичког кодекса;
  • доноси Јавнобележнички пословник;
  • стара се о стручном усавршавању јавних бележника, јавнобележничких помоћника и јавнобележничких приправника; организује стручну обуку и припрему кандидата за полагање јавнобележничког испита;
  • организује научне скупове, стручне скупове, семинаре и саветовања у области јавног бележништва;
  • организује објављивање часописа и стручне литературе у области јавног бележништва; успоставља и развија сарадњу с јавнобележничким коморама у иностранству;
  • врши јавна овлашћења која су јој законом поверена, обавља друге послове утврђене законом и Статутом


Имајући у виду улогу Правосудне академије у обезбеђивању континуираног образовања носилаца правосудних функција у Републици Србији, као и законске обавезе јавних бележника на континуирано стручно усавршавање, Академија и Јавнобележничка комора потписале су Меморандум о сарадњи у области обуке и стручног усавшавања јавних бележника.

Партнерство које је предмет овог Меморандума има за циљ да развије дугорочну сарадњу која се посебно огледа у оибезбеђењу стручне подршке Академије Јавнобележничкој комори ради организовања и реализације програма обуке јавних бележника.

Међусобна професионална сарадња развија се на равноправним основама, уз максималну заштиту професионалних, моралних и материјалних интереса обе стране.

Министарство правде - са оснивања Јавнобележничке коморе

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL