Skip to main content

Посебни програми и испити

Циљ, предмет и садржај посебних програма ближе су дефинисани одредбама Закона о Правосудној академији.

 

 

Обука ментора и предавача

Ментори и предавачи из реда судија и тужилаца похађају програм обуке који усваја Управни одбор на предлог Програмског савета. Ментори и предавачи из реда судија и тужилаца похађају програм обуке који усваја Управни одбор на предлог Програмског савета.

Академија издаје менторима и предавачима уверење о завршеној обуци. Уверење се издаје на обрасцу који се утврђује актом Управног одбора. Ментори и предавачи су у обавези да прођу обуке које организује Академија.

Садржај програма обука за менторе и предаваче дизајниран је са циљем континуираног усавршавања и развоја знања,вештина и ставова из области образовања одраслих неопходних за успешан менторски односно предавачки рад.

У зависности од знања и искуства ментора односно предавача Правосудна академија је развила и импелентирала више нивоа интерактивних обука и радионица за менторе и предаваче.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL