Skip to main content

Posebni programi i ispiti

Cilj, predmet i sadržaj posebnih programa bliže su definisani odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji.

 

 

Obuka mentora i predavača

Mentori i predavači iz reda sudija i tužilaca pohađaju program obuke koji usvaja Upravni odbor na predlog Programskog saveta. Mentori i predavači iz reda sudija i tužilaca pohađaju program obuke koji usvaja Upravni odbor na predlog Programskog saveta.

Akademija izdaje mentorima i predavačima uverenje o završenoj obuci. Uverenje se izdaje na obrascu koji se utvrđuje aktom Upravnog odbora. Mentori i predavači su u obavezi da prođu obuke koje organizuje Akademija.

Sadržaj programa obuka za mentore i predavače dizajniran je sa ciljem kontinuiranog usavršavanja i razvoja znanja,veština i stavova iz oblasti obrazovanja odraslih neophodnih za uspešan mentorski odnosno predavački rad.

U zavisnosti od znanja i iskustva mentora odnosno predavača Pravosudna akademija je razvila i impelentirala više nivoa interaktivnih obuka i radionica za mentore i predavače.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL