Skip to main content

Konkursi

Konkursi u 2023. godini

Testiranje kandidata za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije održaće se 22. avgusta 2023. godine u prostorijama Pravosudne akademije, Terazije br.41, Beograd sa početkom u 10:00 časova.

Odluku o zakazivanju ispita možete pogledati OVDE.

Direktan prenos polaganja testa kandidata možete pratiti na zvaničnom Jutjub kanal Pravosudne akademije.

U Beogradu, 
04. avgusta 2023. godine

Javni konkurs za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije [Zatvoren] 

MINISTARSTVO PRAVDE na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ autentično tumačenje, 94/21 i 14/22), raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Konkurs je zatvoren 3. jula 2023. godine u 23:59 sati

 


Konkurs je objavljen u Sl. Glasniku br. 49/2023 od 16. juna 2023. godine
I

Ministarstvo pravde raspisuje javni konkurs za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije.

II

Za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je punoletni državljanin Republike Srbije;
 • da je poslovno sposobno;
 • da je završilo pravni fakultet (osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova, odnosno osnovne studije u trajanju od četiri godine);
 • da ima najmanje devet godina radnog iskustva u struci;
 • da mu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije.

III

Prijave na javni konkurs za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije podnose se na obrascu koji je sastavni deo teksta oglasa, a koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs

Prijave na javni konkurs, sa dokazima, podnose se neposredno ili poštom preporučeno, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na adresu:

Pravosudna akademija, Beograd, Terazije br. 41, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije”.

IV

Učesnik javnog konkursa za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije uz prijavu na javni konkurs izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije podnosi sledeću dokumentaciju:

 • radnu i ličnu biografiju;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • uverenje centra za socijalni rad da lice nije lišeno poslovne sposobnosti (original ili overena fotokopija);
 • diplomu o završenom pravnom fakultetu – osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova, odnosno osnovne studije u trajanju od četiri godine (overena fotokopija);
 • potvrdu o najmanje devet godina radnog iskustva u struci, sa tačnim opisom poslova (original ili overena fotokopija);
 • dokaz da lice nije osuđivano za krivična dela na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije;
 • overenu fotokopiju lične karte ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;
 • izjavu kojom se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to učiniti organ koji sprovodi postupak.
 • Obrazac izjave kojom se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to učiniti organ koji sprovodi postupak moguće je preuzeti na internet stranici Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje centra za socijalni rad da lice nije lišeno poslovne sposobnosti, dokaz da lice nije osuđivano za krivična dela na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije.

Ako se učesnik javnog konkursa opredeli da organ sam pribavi podatke, učesnik javnog konkursa nije dužan da dostavi dokumentaciju iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i 7).

Popunjenu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 ‒ US) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze učesnik javnog konkursa može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja postupka.

V

Informacije povodom javnog konkursa za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije mogu se dobiti putem telefona 011/21-84-030 svakog radnog dana od 10 do 13 časova ili na e-mail adresu: akademija@pars.rs

 

Oglašen konkurs za prijem XIII generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije [Zatvoren]

Prijem XIII generacije korisnika početne obuke

Konkurs za prijem XIII generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 37 od 05. maja, 2023. godine

Konkurs je zatvoren 22. maja 2023. godine u 23:59 sati

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS.

Prijave se podnose svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati, i to:   

 1. Elektronskom poštom, sa priloženim skeniranim dokumentima u PDF formatu na adresu prijemni@pars.rs (Kandidati koji odluče da prijavu i dokumenta pošalju elektronskom poštom, dobijaju elektronsku potvrdu prijema. U slučaju da kandidat nije dobio potvrdu prijema u obavezi je da se javi na broj +381 11 2184 030 radnim danima  u periodu od 09:00 do 14:00 časova. Detaljne instrukcije o prijavljivanju putem elektronske pošte možete pogledati u uputstvu. I pored elektronske prijave, kandidati su dužni da dostave Akademiji sva dokumenta do kraja konkursnog roka poštom ili lično!
 2. Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd
 3. Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, 11103 Beograd, PAK 107003

Kandidat prilaže:

 • Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu
 • Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu
 • Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena

** Ukoliko je kandidat polagao pravosudni ispit u aprilskom roku 2023. godine, može da konkuriše, bez obzira što verovatno još uvek nije dobio „Uverenje o položenom pravosudnom ispitu“

 

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16. Ne postoji POZIV NA BROJ.

 

Važno:

MOLIMO kandidate da NE UPLAĆUJU unapred predviđeni iznos od 12,000 dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita, dok ne bude precizno UTVRĐEN datum polaganja PISMENOG dela prijemnog ispita.

Kandidati će uplatnicu kao dokaz, doneti i dati na uvid NA DAN POLAGANJA PISMENOG dela prijemnog ispita.

Dokumenta:

 

Važno:

U cilju uspostavljanja komunikacije između Pravosudne akademije i kandidata, otvorena je namenska adresa prijemni@pars.rs sa koje će svim kandidatima, nakon apliciranja biti upućena posebna poruka kao potvrda ispravnosti adrese koja je navedena u prijavi kandidata prilikom konkurisanja.


Ovo je način da kandidate obavestimo da li je prijava ispravna, odnosno, ukoliko postoje neki nedostaci, da na njih ukažemo, kako bi svi kandidati nesmetano bili pozvani na polaganje prijemnog ispita.


Molimo sve kandidate da obavezno potvrde prijem tog mejla i to isključivo sa adrese na koju im je mejl poslat.

Potrebno je da mejl za potvrdu pošalju lično jer se automatska potvrda (auto riplaj) neće uzimati u obzir. Molimo kandidate da svakodnevno proveravaju elektronsku poštu, posebno foldere sa obrisanim i neželjenim porukama.

Molimo sve kandidate da pažljivo i do kraja pročitaju poruku koja im je poslata i postupe po navedenim instrukcijama!

Oglašen konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Pravosudnoj akademiji [Zatvoren]

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

PRAVOSUDNA AKADEMIJA U BEOGRADU, oglašava J A V N I   K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Dana 26. aprila 2023. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i u štampanom izdanju „Poslovi“, br. 1037 od 26.04.2023. godine, Pravosudna akademija Republike Srbije objavila je "Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme" za sledeća radna mesta:

 • Radno mesto za planiranje i organizaciju obuka za građansko pravo - 1 izvršilac
 • Radno mesto za praćenje realizacije programa stalne obuke sudija u oblasti građanskog prava – 1 izvršilac
 • Radno mesto za sprovođenje i kontrolu projekata – 1 izvršilac
 • Samostalni pravni saradnik – 1 izvršilac
 • Radno mesto za evidenciju podataka o realizaciji početne obuke – 1 izvršilac
 • Poslovni sekretar direktora – 1 izvršilac

Ovaj oglas objavljen je i na oglasnoj tabli Pravosudne akademije u Beogradu, na internet strani i publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ br. 1037 od 26.04.2023. godine.

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL