Skip to main content

Stalna obuka

Pravosudna akademija u okviru svojih zakonom dodeljenih nadležnosti organizuje obuke za sudije,
tužioce, sudijske i tužilačke pomoćnike i sudsko i tužilačko osoblje u okviru programa stalne obuke.

Obuke se realizuju uživo, onlajn ili u hibridnom formatu.


Nakon uspešno završene obuke učesnici dobijaju potvrdu ili sertifikat.


Četiri obuke iz Programa stalne obuke su obavezne za postupanje u predmetima i to:

  • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
  • Zakon o sprečavanju nasilja u porodici
  • Porodični zakon - specijalizacija iz oblasti prava deteta
  • Zakon o zaštiti uzbunjivača

 

Na platformi za učenje na daljinu Pravosudne akademije - LMS platforma, dostupne su obuke u onlajn formatu. Putem platforme se vrši prijavljivanje na sve obuke koje organizuje Pravosudna akademija.
Svaka obuka koja se pohađa nakon registracije na platformi za učenje Pravosudne akademije, beleži se u personalni registar učesnika.


Stalna obuka


Posebni programi, obuke i ispiti


Obuka mentora i predavača

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL