Skip to main content

Domaća saradnja

  • Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

    Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, osnovan je odlukom ministra pravde i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, 25.01.2018. Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud su u martu 2018. godine ponovo formirali Savet za maloletnike koji čine stručnjaci pravosudnih organa – sudije i tužioci, predstavnici relevantnih...
  • Javnobeležnička komora

    Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik. Komora posluje kao neprofitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore.Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik. Komora posluje kao neprofitno udruženje i ima...
  • Komora javnih izvršitelja

    Komora javnih izvršitelja Republike Srbije je profesionalno udruženje javnih izvršitelja, koje čine svi javni izvršitelji. Komora posluje kao nedobitno udruženje i ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim Zakonom i Statutom Komore. Komora obavlja sledeće poslove: Donosi Statut i Etički kodeks javnih izvršitelja i druge propise i opšte i pojedinačne akte; Čuva ugled i čast i prava javnih...

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL