Skip to main content

Комора јавних извршитеља

Комора јавних извршитеља

Комора јавних извршитеља Републике Србије je професионално удружење јавних извршитеља, које чине сви јавни извршитељи. Комора послује као недобитно удружење и има својство правног лица са овлашћењима одређеним Законом и Статутом Коморе.

Комора обавља следеће послове:

 • Доноси Статут и Етички кодекс јавних извршитеља и друге прописе и опште и појединачне акте;
 • Чува углед и част и права јавних извршитеља;
 • Стара се да јавни извршитељи и њихови заменици савесно и законито обављају своје делатности и покреће дисциплински поступак против јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља;
 • Представља јавне извршитеље и њихове заменике пред државним органима, ради заштите јавних извршитеља;
 • Води почетну обуку кандидата за јавне извршитеље и редовну обуку и друге облике
 • Стручног усавршавања јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља и организује стручне скупове, семинаре и саветовања;
 • Сарађује са коморама извршитеља других земаља;
 • Предузима све мере за унапређење и афирмацију правосудне професије јавних извршитеља;
 • Подноси иницијативе за измене и допуне свих аката и прописа од значаја за професију јавних извршитеља, односно за измену и допуну закона и подзаконских аката од значаја за ефикасније и рационалније спровођење извршења и обезбеђења у Републици Србији;
 • Организује израду и објављивање часописа и стручне литературе у области делокруга рада јавних извршитеља;
 • Организује и обезбеђује вођење и чување свих података и евиденција Коморе у складу са законом и другим прописима и врши овлашћења и друге послове утврђене Законом и Статутом.


Имајући у виду улогу Правосудне академије у обезбеђивању континуираног образовања носилаца правосудних функција у Републици Србији, као и законске обавезе извршитеља на континуирано стручно усавршавање, Академија и Комора извршитеља потписале су Меморандум о сарадњи у области обуке и стручног усавшавања извршитеља.

Партнерство које је предмет овог Меморандума има за циљ да развије дугорочну сарадњу која се посебно огледа у обезбеђењу стручне подршке Академије Комори извршитеља ради организовања и реализације програма обуке извршитеља.Међусобна професионална сарадња развија се на равноправним основама, уз максималну заштиту професионалних, моралних и материјалних интереса обе стране.

Снимак са годишњег саветовања коморе извршитеља Републике Србије


Златибор, 2015. године

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL