Skip to main content

Конкурси

Конкурси у 2024. години

Оглашен конкурс за попуњавање слободних радних места у Правосудној академији [Затворен]

Конкурс је затворен 7. маја 2024. године у 23:59 сати.

За пријем у радни однос на неодређено време:

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ, оглашава Ј А В Н И   К О Н К У Р С за пријем у радни однос на неодређено време

Дана 24. априла 2024. године на сајту Националне службе за запошљавање и у штампаном издању „Послови“, бр. 1089,1090 и 1091(празнични троброј) од 24.04.2024. године, Правосудна академија Републике Србије објавила је "Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време" за следећа радна места:

 

 1. Радно место за праћење реализације програма у области привредног права – 1  извршилац
 2. Радно место за спровођење и контролу међународних пројеката – 1 извршилац
 3. Администратор обука у регионалном центру – 1 извршилац
 4. Пословни секретар у регионалном центру – 1 извршилац
 5. Руководилац послова за односе са јавношћу – 1 извршилац

Овај оглас објављен је и на огласној табли Правосудне академије у Београду, на интернет страни и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ бр. 1089,1090 и 1091(празнични троброј) од 24.04.2024. године.

 

Конкурс за пријем XIV генерације корисника почетне обуке Правосудне академије ЈОШ УВЕК НИЈЕ ОГЛАШЕН [Затворен]

Пријем XIV генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем XIV генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број ... од .... , 2024. године

Конкурс је затворен ... 2024. године у ... сати

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 09:00 до 14:00 сати, и то:   

 1. Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 11 2184 030 радним данима  у периоду од 09:00 до 14:00 часова. Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству. И поред електронске пријаве, кандидати су дужни да доставе Академији сва документа до краја конкурсног рока поштом или лично!
 2. Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 3. Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

** Уколико је кандидат полагао правосудни испит у ... року 2024. године, може да конкурише, без обзира што вероватно још увек није добио „Уверење о положеном правосудном испиту“

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16.

Не постоји ПОЗИВ НА БРОЈ.

 

Важно:

МОЛИМО кандидате да НЕ УПЛАЋУЈУ унапред предвиђени износ од 12,000 динара на име накнаде за полагање пријемног испита, док не буде прецизно УТВРЂЕН датум полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Кандидати ће уплатницу као доказ, донети и дати на увид НА ДАН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Документа:

 

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса prijemni@pars.rs са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Молимо кандидате да свакодневно проверавају електронску пошту, посебно фолдере са обрисаним и нежељеним порукама.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!

 

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL