Skip to main content

Prijemni ispit

Prijemni ispit - upis XIII generacije korisnika početne obuke

 

Saopštenje Pravosudne akademije povodom događaja nastalog na usmenom delu prijemnog ispita za upis XIII generacije polaznika, 13. septembra 2023. godine

Saopštenje možete pogledati ovde

Beograd, 15. septembar 2023. godine

 

Objavljena RANG lista kandidata na osnovu završne ocene


Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

Rezultati su objavljeni dana 14. septembra 2023. godine u 13:10 sati

 

Zakazan USMENI deo prijemnog ispita za 12. 13. i 14. septembar 2023. godine sa rasporedom polaganja kandidata

Svi kandidati, koji su stekli uslov polaganja usmenog dela prijemnog ispita, prema Pravilniku o načinu i sadržini polaganja prijemnog ispita (Član 12., 13, i 14.), pozivaju se da pogledaju RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA kako bi na vreme bili informisani o danu i vremenu polaganja, s obzirom da će se ispit polagati tri dana, odnosno 12. 13. i 14. septembra 2023. godine s početkom u 09:00 sati

Usmeni ispit, svi kandidati polažu u Beogradu – zgrada Pravosudne akademije, ulica Terazije br. 41

Beograd, 08. septembar 2023. godine u 16:20 sati

 

Svi kandidati, koji su "Test ličnosti" polagali 07. septembra 2023. godine, su POLOŽILI


Obaveštavaju se kandidati koji su dana 07. septembra 2023. godine polagali test ličnosti, da su svi kandidati, koji su poslali POPUNJEN test, položili test i time stekli pravo polaganja usmenog dela prijemnog ispita

Beograd, 08. septembar 2023. godine u 12:10 sati

 

Cilj prijemnog ispita definisan  je kao utvrđivanje stepena stručnog znanja potrebnog za pohađanje programa početne obuke i sposobnosti za vršenje sudijske i tužilačke funkcije. 

Prijemni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dela i testa ličnosti. 

 • Pismeni deo prijemnog ispita realizuje se putem testiranja znanja kandidata putem testa koji se sastoji od 60 pitanja zatvorenog tipa sa višestrukim izborom. Pitanja su klasifikovana na sledeće oblasti: 15 pitanja treba da bude iz oblasti krivičnomaterijalnog i krivično-procesnog prava, 20 pitanja iz oblasti građanskog prava, 10 iz oblasti postupanja javnog tužilaštva, 5 iz prekršajne materije i 10 iz opšte društvene i pravne kulture.
 • Testom ličnosti se na standardizovan i objektivan način, ispituju osobine i dimenzije ličnosti definisane opisom posla nosilaca pravosudnih funkcija.
 • Usmeni deo podrazumeva rešavanje zadatog slučaja koji čini kratak opis činjeničnog stanja i pitanja koja prate to činjenično stanje iz krivične ili građanske materije.
   

 

KONKURS ZA PRIJEM POLAZNIKA

Obaveštavamo vas da je "Konkurs za prijem XIII generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 37 od 05. maja 2023. godine"


NAKNADA ZA POLAGANJE

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12,000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16. Ne postoji POZIV NA BROJ.

NEOPHODNA DOKUMENTA

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS. Prijave se podnose svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati, i to:

 • Elektronskom poštom, sa priloženim skeniranim dokumentima u PDF formatu na adresu prijemni@pars.rs (Kandidati koji odluče da prijavu i dokumenta pošalju elektronskom poštom, dobijaju elektronsku potvrdu prijema. U slučaju da kandidat nije dobio potvrdu prijema u obavezi je da se javi na broj +381 11 2184 030 radnim danima  u periodu od 09:00 do 14:00 časova. Detaljne instrukcije o prijavljivanju putem elektronske pošte možete pogledati u uputstvu. I pored elektronske prijave, kandidati su dužni da dostave Akademiji sva dokumenta do kraja konkursnog roka poštom ili lično!
 • Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd
 • Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, 11103 Beograd, PAK 107003

Kandidat prilaže:

 • Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu
 • Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu
 • Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena

** Ukoliko je kandidat polagao pravosudni ispit u aprilskom roku 2023. godine, može da konkuriše, bez obzira što verovatno još uvek nije dobio „Uverenje o položenom pravosudnom ispitu“

DOKUMENTA za kandidate:

 

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE


Podsećamo Vas da na ispit sa sobom ponesete ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita, kao i da na ispit dođete pola sata pre označenog termina.

PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Po oglašenom „Konkursu za izbor kandidata za prijem na početnu obuku, XIII-te generacije, u Pravosudnoj akademiji“ objavljenom u Službenom glasniku 37/2023. od 05. maja, 2023. godine, a na osnovu člana 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Sl.glasnik RS“ br.104/2009, 32/2014 - Odluka US RS i 106/2015)

 

PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA ZA PRIJEM XIII GENERACIJE KORISNIKA POČETNE OBUKE ODRŽATI  04. septembra 2023. godine u 10:00 sati


Pismeni deo prijemnog ispita, biće organizovan u sledećim gradovima:

 • U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – Velika sala Narodne skupštine, Kralja Milana br. 14
 • U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije –  Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića br. 1, u amfiteatru pravnog fakulteta
 • U Nišu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji niške apelacije –  Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Trg Kralja Aleksandra br. 11, u amfiteatru
 • U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – Apelacioni sud u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, sala na III spratu

 

Podsećamo kandidate da je na pismeni deo ispita neophodno da dođu najkasnije 30 minuta pre početka održavanja samog ispita, i da sa sobom ponesu važeću ličnu kartu/ pasoš radi dokazivanja identiteta.

 

UVID U TEST

Kandidati mogu izvršiti isključivo uz prethodnu najavu telefonom ili elektronskom poštom, i to: 

 • Za Beograd - najava za uvid u test na broj telefona 011 2184 030 ili elektronskom poštom na adresu akademija@pars.rs - Uvid u test na adresi Pravosudna akademija, Terazije br. 41.
 • Za Novi Sad - najava za uvid za u test na broj telefona 021 4876 532 ili elektronskom poštom na adresu ljuba.slijepcevic@pars.rs - Uvid u test na adresi kancelarije Pravosudne akademije, Sutjeska br.3, 21101 Novi Sad – zgrada Apelcaionog suda u Novom Sadu, V sprat – kancelarija 519
 • Za Niš - najava za uvid u test na broj telefona 018 504 040 ili elektronskom poštom na adresu jasmina.dimitrijevic@pars.rs - Uvid u test na adresi kancelarije Pravosudne akademije, Vožda Karađorđa br. 23, 18105 Niš – Zgrada Višeg suda u Nišu
 • Za Kragujevac – najava za uvid u test na broj telefona 069 444 3121 ili elektronskom poštom na adresu vladimir.gavrilovic@pars.rs - Uvid u test na adresi kancelarije Pravosudne akademije, ulica Slobode br. 4, 34000 Kragujevac, Nova zgrada Palata pravde, kancelarija medija centra na prvom spratu.

 

VAŽNO - Sve liste sa šiframa kandidata, nakon polaganja pismenog dela prijemnog ispita, biće istaknute ISKLJUČIVO na sajtu Pravosudne akademije.

 

REZULTATI ISPITA (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Lista je objavljena 05. septembra 2023. godine u 16:45 sati

 

Pravosudna akademija objavljuje liste sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni deo prijemnog ispita 04. septembra 2023. godine. Liste su postavljene 04. septembra 2023. godine u 14:45 sati

 

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Rešenja na prigovore kandidata:

OVDE MOŽETE PRATITI DIREKTNE PRENOSE POLAGANJA PISMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA

Izvučen je test broj 4

 

Jutjub kanal Beograd - snimak polaganja pismenog dela prijemnog ispita 04. septembra 2023. godine

 

Jutjub kanal Niš - snimak polaganja pismenog dela prijemnog ispita 04. septembra 2023. godine

 

Jutjub kanal Novi Sad - snimak polaganja pismenog dela prijemnog ispita 04. septembra 2023. godine

 

Jutjub kanal Kragujevac - snimak polaganja pismenog dela prijemnog ispita 04. septembra 2023. godine

TEST LIČNOSTI

"Test ličnosti je zajednički naziv za raznovrsne upitnike, projektivne tehnike i testove kojima se, na standardizovan, objektivan i anoniman način, ispituje jedna ili više dimenzija ličnosti" - Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada"

Izvod iz "Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 11".

Kandidati koji su položili pismeni test pristupaju polaganju testa ličnosti.
Kandidati uz test prilažu i zatvoren identifikacioni obrazac na kome zaokružuju da su saglasni da u test i rezultate mogu imati uvid članovi Komisije ili lica koja Komisija ovlasti.

Stručno lice koje pregleda test mora dati obrazloženje ukoliko kandidat na testu dobije ocenu „ne zadovoljava“ i sa tim upoznati članove Komisije koja donosi konačnu odluku o tome.

Komisija odluku donosi većinom glasova. Nijedan član Komisije ne može biti uzdržan. O toku i glasanju članova Komisije sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
Na test ličnosti i zapisnik se stavlja oznaka poverljivosti i čuvaju se u arhivi Akademije 30 dana od dan završetka prijemnog ispita. Posle tog roka se uništavaju.

Uvid u rezultate testa ličnosti može imati samo kandidat.

Kratko video uputstvo za kandidate - kako da pravilo popune i pošalju Test ličnosti

 

RASPORED POLAGANJA

SVI kandidati će polagati „Test ličnosti“ 07. septembra 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11:00 sati.

Kandidati su dužni da popunjeni test pošalju na adresu prijemni@pars.rs, najkasnije do 11:30 sati

  

Procedura polaganja testa ličnosti:

 

 1. Kandidatima će 07. septembra 2023. godine u 09:00, biti poslata elektronska pošta na adresu, preko koje su i do sada komunicirali sa Pravosudnom akademijom, a sa adrese prijemni@pars.rs.
 2. Proveriti foldere TRASH I SPAM, ukoliko do 09:30 kandidat nije dobio navedenu elektronsku poštu, treba da se javi na broj 0648690299 ili na adresu dejan.georgijev@pars.rs
 3. Naslov elektronske pošte glasiće: „Test ličnosti, za kandidate koji su konkurisali za prijem na početnu obuku HIII generacije polaznika Pravosudne akademije

Kao prilog elektronskoj pošti, biće dodat PDF fajl u okviru koga je moguće unositi tražene podatke/ markirati odgovore na ponuđena pitanja i sl. pod nazivom „Test-licnosti-13-generacija.pdf

Nakon popunjavanja testa, kandidat je dužan,  da popunjeni fajl/ test preimenuje i snimi, tako što će na početku naziva fajla dodati svoju ŠIFRU koju je dobio prilikom polaganja pismenog dela prijemnog ispita.

Konačan naziv fajla treba da bude npr. BGXXXXXXXX-Test-licnosti-13-generacija.pdf

 

Svaki kandidat je u obavezi da čuva tajnost sadržaja testa i ne sme pružiti uvid u test neovlašćenim licima.

Kandidati su dužni da popunjeni test pošalju na adresu prijemni@pars.rs, najkasnije do 11:30 sa naslovom/ subject  - u koji OBAVEZNO moraju uneti šifru sa polaganja pismenog dela prijemnog ispita npr:  BGXXXXXXXX – Popunjen test ličnosti.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Skrećemo pažnju kandidatima da pažljivo pročitaju svako pitanje. Tokom popunjavanja testa, bitno je da kandidat NE PRESKAČE pitanja, odnosno da na svako PITANJE DA ODGOVOR.

Preporučujemo kandidatima da test rade na kućnom računaru ili laptopu

U Beogradu, 05. septembra 2023. godine

 

REZULTATI TESTA

Svi kandidati, koji su "Test ličnosti" polagali 07. septembra 2023. godine, su POLOŽILI

Beograd, 08. septembar 2023. godine u 12:10 sati

USMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA

Svi kandidati, koji su stekli uslov polaganja usmenog dela prijemnog ispita, prema Pravilniku o načinu i sadržini polaganja prijemnog ispita (Član 12., 13, i 14.), pozivaju se da pogledaju RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA kako bi na vreme bili informisani o danu i vremenu polaganja, s obzirom da će se ispit polagati 3 dana, odnosno 12. 13. i 14. septembra 2023. godine.

 

Usmeni ispit, svi kandidati polažu u Beogradu – zgrada Pravosudne akademije, ulica Terazije br. 41

 12. 13. i 14. septembra 2023. godine s početkom u 09:00 sati

 

Kandidat je dužan da se pojavi najkasnije 30 minuta pre naznačenog termina za pisanje koncepta (posebno važno za kandidate koji po rasporedu polažu ujutru od 09:00 sati).

 

Kandidati su podeljeni u grupe - pogledati RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA

 • Važno je da svaki kandidat bude informisan u kojoj je grupi, odnosno u koje vreme i kog dana polaže.
 • Grupe su sastavljene od po tri kandidata.
 • Svaki kandidat izvlači zadatak iz krivične ili građanske materije.
 • U salu za pisanje koncepta se mogu unositi odgovarajući propisi u štampanom formatu.
 • Pristup elektronskim propisima je obezbeđen u sali za pisanje koncepta, tako da je unošenje i korišćenje laptopova i tableta zabranjeno.

 

Kandidati će polagati u biblioteci Pravosudne akademije.  Kandidati koji čekaju polaganje ili pripremu, mogu pratiti polaganje usmenog dela ispita, kroz direktan prenos koji je obezbeđen, u antreu Akademije, na spratu.

U cilju podizanja transparentnosti, Pravosudna akademija će uživo prenositi polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Prenos će biti strimovan preko zvaničnog "Jutjub" kanala Pravosudne akademije - kanal Beograd.

 

ISPITNA KOMISIJA


Ispit se polaže pred petočlanom komisijom u sledećem sastavu:

 1. Bojana Paunović, sudija Vrhovnog suda
 2. Branka Dražić, sudija Vrhovnog suda
 3. Irena Vuković, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 4. Leposava Vujanović Porubović, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i
 5. Mladen Nenadić, glavni javni tužilac u Tužilaštvu za organizovani kriminal


Kriterijumi za ocenjivanje su:

 1. Način izlaganja
 2. Pravna argumentacija
 3. Kvalitet zaključka


Usmeni deo ispita ocenjuje se ocenom od 1 do 10.

OVDE MOŽETE PRATITI DIREKTAN PRENOS POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA PO DANIMA

Snimci direktnog prenosa polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem XIII generacije polaznika početne obuke Pravosudne akademije u periodu 12. - 14. septembra 2023. godine

 

Treći dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem XIII generacije korisnika Pravosudne akademije - 14. septembar 2023. godine, Jutjub kanal Beograd, Terazije 41

 

Drugi dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem XIII generacije korisnika Pravosudne akademije - 13. septembar 2023. godine, Jutjub kanal Beograd, Terazije 41

 

Prvi dan polaganja usmenog dela prijemnog ispita za prijem XIII generacije korisnika Pravosudne akademije - 12. septembar 2023. godine, Jutjub kanal Beograd, Terazije 41

RANG LISTA

U skladu sa članom 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji, članom 41. Statuta Pravosudne akademije i članom 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita, upisuje se 40 polaznika početne obuke trinaeste generacije.

 

REZULTATI ISPITA

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

Rezultati su objavljeni dana 14. septembra 2023. godine u 13:10 sati

 

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 17.)

 

Prigovor na utvrđenu rang listu kandidata, na osnovu završne ocene

 

Konačna rang lista kandidata za upis XII generacije polaznika Pravosudne akademije

Lista je objavljena dana ...  2023. godine u ... sati

DODATNA OBJAŠNJENJA ZA KANDIDATE

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL