Skip to main content

Пријемни испит

Пријемни испит - упис XIII генерације корисника почетне обуке

 

Саопштење Правосудне академије поводом догађаја насталог на усменом делу пријемног испита за упис XIII генерације полазника, 13. септембра 2023. године

Саопштење можете погледати овде

Београд, 15. септембар 2023. године

 

Објављена РАНГ листа кандидата на основу завршне оцене


Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

Резултати су објављени дана 14. септембра 2023. године у 13:10 сати

 

Заказан УСМЕНИ део пријемног испита за 12. 13. и 14. септембар 2023. године са распоредом полагања кандидата

Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати три дана, односно 12. 13. и 14. септембра 2023. године с почетком у 09:00 сати

Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Теразије бр. 41

Београд, 08. септембар 2023. године у 16:20 сати

 

Сви кандидати, који су "Тест личности" полагали 07. септембра 2023. године, су ПОЛОЖИЛИ


Обавештавају се кандидати који су дана 07. септембра 2023. године полагали тест личности, да су сви кандидати, који су послали ПОПУЊЕН тест, положили тест и тиме стекли право полагања усменог дела пријемног испита

Београд, 08. септембар 2023. године у 12:10 сати

 

Циљ пријемног испита дефинисан  је као утврђивање степена стручног знања потребног за похађање програма почетне обуке и способности за вршење судијске и тужилачке функције. 

Пријемни испит састоји се из писменог и усменог дела и теста личности. 

 • Писмени део пријемног испита реализује се путем тестирања знања кандидата путем теста који се састоји од 60 питања затвореног типа са вишеструким избором. Питања су класификована на следеће области: 15 питања треба да буде из области кривичноматеријалног и кривично-процесног права, 20 питања из области грађанског права, 10 из области поступања јавног тужилаштва, 5 из прекршајне материје и 10 из опште друштвене и правне културе.
 • Тестом личности се на стандардизован и објективан начин, испитују особине и димензије личности дефинисане описом посла носилаца правосудних функција.
 • Усмени део подразумева решавање задатог случаја који чини кратак опис чињеничног стања и питања која прате то чињенично стање из кривичне или грађанске материје.
   

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем XIII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 37 од 05. маја 2023. године"


НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 12,000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16. Не постоји ПОЗИВ НА БРОЈ.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС. Пријаве се подносе сваког радног дана од 09:00 до 14:00 сати, и то:

 • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 11 2184 030 радним данима  у периоду од 09:00 до 14:00 часова. Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству. И поред електронске пријаве, кандидати су дужни да доставе Академији сва документа до краја конкурсног рока поштом или лично!
 • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

** Уколико је кандидат полагао правосудни испит у априлском року 2023. године, може да конкурише, без обзира што вероватно још увек није добио „Уверење о положеном правосудном испиту“

ДОКУМЕНТА за кандидате:

 

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ


Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина.

ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

По оглашеном „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, XIII-те генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику 37/2023. од 05. маја, 2023. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015)

 

ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ПРИЈЕМ XIII ГЕНЕРАЦИЈЕ КОРИСНИКА ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ ОДРЖАТИ  04. септембра 2023. године у 10:00 сати


Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима:

 • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – Велика сала Народне скупштине, Краља Милана бр. 14
 • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације –  Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бр. 1, у амфитеатру правног факултета
 • У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације –  Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг Краља Александра бр. 11, у амфитеатру
 • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, сала на III спрату

 

Подсећамо кандидате да је на писмени део испита неопходно да дођу најкасније 30 минута пре почетка одржавања самог испита, и да са собом понесу важећу личну карту/ пасош ради доказивања идентитета.

 

УВИД У ТЕСТ

Кандидати могу извршити искључиво уз претходну најаву телефоном или електронском поштом, и то: 

 • За Београд - најава за увид у тест на број телефона 011 2184 030 или електронском поштом на адресу akademija@pars.rs - Увид у тест на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41.
 • За Нови Сад - најава за увид за у тест на број телефона 021 4876 532 или електронском поштом на адресу ljuba.slijepcevic@pars.rs - Увид у тест на адреси канцеларијe Правосудне академије, Сутјеска бр.3, 21101 Нови Сад – зграда Апелцаионог суда у Новом Саду, V спрат – канцеларија 519
 • За Ниш - најава за увид у тест на број телефона 018 504 040 или електронском поштом на адресу jasmina.dimitrijevic@pars.rs - Увид у тест на адреси канцеларијe Правосудне академије, Вожда Карађорђа бр. 23, 18105 Ниш – Зграда Вишег суда у Нишу
 • За Крагујевац – најава за увид у тест на број телефона 069 444 3121 или електронском поштом на адресу vladimir.gavrilovic@pars.rs - Увид у тест на адреси канцеларијe Правосудне академије, улица Слободе бр. 4, 34000 Крагујевац, Нова зграда Палата правде, канцеларија медија центра на првом спрату.

 

ВАЖНО - Све листе са шифрама кандидата, након полагања писменог дела пријемног испита, биће истакнуте ИСКЉУЧИВО на сајту Правосудне академије.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Листа је објављена 05. септембра 2023. године у 16:45 сати

 

Правосудна академија објављује листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита 04. септембра 2023. године. Листе су постављене 04. септембра 2023. године у 14:45 сати

 

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Решења на приговоре кандидата:

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ ДИРЕКТНЕ ПРЕНОСЕ ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Извучен је тест број 4

 

Јутјуб канал Београд - снимак полагања писменог дела пријемног испита 04. септембра 2023. године

 

Јутјуб канал Ниш - снимак полагања писменог дела пријемног испита 04. септембра 2023. године

 

Јутјуб канал Нови Сад - снимак полагања писменог дела пријемног испита 04. септембра 2023. године

 

Јутјуб канал Крагујевац - снимак полагања писменог дела пријемног испита 04. септембра 2023. године

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада"

Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11".

Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.
Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти.

Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе.

Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.
На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају.

Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.

Кратко видео упутство за кандидате - како да правило попуне и пошаљу Тест личности

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

СВИ кандидати ће полагати „Тест личности“ 07. септембра 2023. године, у периоду од 10:00 до 11:00 сати.

Кандидати су дужни да попуњени тест пошаљу на адресу prijemni@pars.rs, најкасније до 11:30 сати

  

Процедура полагања теста личности:

 

 1. Кандидатима ће 07. септембра 2023. године у 09:00, бити послата електронска пошта на адресу, преко које су и до сада комуницирали са Правосудном академијом, а са адресе prijemni@pars.rs.
 2. Проверити фолдере TRASH I SPAM, уколико до 09:30 кандидат није добио наведену електронску пошту, треба да се јави на број 0648690299 или на адресу dejan.georgijev@pars.rs
 3. Наслов електронске поште гласиће: „Тест личности, за кандидате који су конкурисали за пријем на почетну обуку ХIII генерације полазника Правосудне академије

Као прилог електронској пошти, биће додат ПДФ фајл у оквиру кога је могуће уносити тражене податке/ маркирати одговоре на понуђена питања и сл. под називом „Test-licnosti-13-generacija.pdf

Након попуњавања теста, кандидат је дужан,  да попуњени фајл/ тест преименује и сними, тако што ће на почетку назива фајла додати своју ШИФРУ коју је добио приликом полагања писменог дела пријемног испита.

Коначан назив фајла треба да буде нпр. BGXXXXXXXX-Test-licnosti-13-generacija.pdf

 

Сваки кандидат је у обавези да чува тајност садржаја теста и не сме пружити увид у тест неовлашћеним лицима.

Кандидати су дужни да попуњени тест пошаљу на адресу prijemni@pars.rs, најкасније до 11:30 са насловом/ subject  - у који ОБАВЕЗНО морају унети шифру са полагања писменог дела пријемног испита нпр:  BGXXXXXXXX – Попуњен тест личности.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Скрећемо пажњу кандидатима да пажљиво прочитају свако питање. Током попуњавања теста, битно је да кандидат НЕ ПРЕСКАЧЕ питања, односно да на свако ПИТАЊЕ ДА ОДГОВОР.

Препоручујемо кандидатима да тест раде на кућном рачунару или лаптопу

У Београду, 05. септембра 2023. године

 

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Сви кандидати, који су "Тест личности" полагали 07. септембра 2023. године, су ПОЛОЖИЛИ

Београд, 08. септембар 2023. године у 12:10 сати

УСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати 3 дана, односно 12. 13. и 14. септембра 2023. године.

 

Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Теразије бр. 41

 12. 13. и 14. септембра 2023. године с почетком у 09:00 сати

 

Кандидат је дужан да се појави најкасније 30 минута пре назначеног термина за писање концепта (посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00 сати).

 

Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 • Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже.
 • Групе су састављене од по три кандидата.
 • Сваки кандидат извлачи задатак из кривичне или грађанске материје.
 • У салу за писање концепта се могу уносити одговарајући прописи у штампаном формату.
 • Приступ електронским прописима је обезбеђен у сали за писање концепта, тако да је уношење и коришћење лаптопова и таблета забрањено.

 

Кандидати ће полагати у библиотеци Правосудне академије.  Кандидати који чекају полагање или припрему, могу пратити полагање усменог дела испита, кроз директан пренос који је обезбеђен, у антреу Академије, на спрату.

У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд.

 

ИСПИТНА КОМИСИЈА


Испит се полаже пред петочланом комисијом у следећем саставу:

 1. Бојана Пауновић, судија Врховног суда
 2. Бранка Дражић, судија Врховног суда
 3. Ирена Вуковић, судија Апелационог суда у Београду
 4. Лепосава Вујановић Порубовић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду и
 5. Младен Ненадић, главни јавни тужилац у Тужилаштву за организовани криминал


Критеријуми за оцењивање су:

 1. Начин излагања
 2. Правна аргументација
 3. Квалитет закључка


Усмени део испита оцењује се оценом од 1 до 10.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ ДИРЕКТАН ПРЕНОС ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПО ДАНИМА

Снимци директног преноса полагања усменог дела пријемног испита за пријем XIII генерације полазника почетне обуке Правосудне академије у периоду 12. - 14. септембра 2023. године

 

Трећи дан полагања усменог дела пријемног испита за пријем XIII генерације корисника Правосудне академије - 14. септембар 2023. године, Јутјуб канал Београд, Теразије 41

 

Други дан полагања усменог дела пријемног испита за пријем XIII генерације корисника Правосудне академије - 13. септембар 2023. године, Јутјуб канал Београд, Теразије 41

 

Први дан полагања усменог дела пријемног испита за пријем XIII генерације корисника Правосудне академије - 12. септембар 2023. године, Јутјуб канал Београд, Теразије 41

РАНГ ЛИСТА

У складу са чланом 26. Закона о Правосудној академији, чланом 41. Статута Правосудне академије и чланом 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита, уписује се 40 полазника почетне обуке тринаесте генерације.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

Резултати су објављени дана 14. септембра 2023. године у 13:10 сати

 

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.)

 

Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене

 

Коначна ранг листа кандидата за упис XII генерације полазника Правосудне академије

Листа је објављена дана ...  2023. године у ... сати

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL