Skip to main content

Програмски савет

Програмски савет је стручни орган Академије и чине га петнаест чланова које именује Управни одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака и судског и тужилачког особља. Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља.


Надлежности Програмског савета Правосудне академије:

 • утврђује предлог програма полагања пријемног испита за почетну обуку;
 • утврђује предлог програма завршног испита почетне обуке;
 • утврђује предлог програма почетне обуке судија и тужиоца;
 • именује чланове сталних комисија, уз сагласност Управног одбора;
 • образује повремене комисије и радне групе, у складу са Статутом;
 • утврђује предлог програма сталне обуке судија и тужиоца;
 • утврђује предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких помоћника и приправника;
 • утврђује предлог пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;
 • утврђује предлог програма обуке судског и тужилачког особља;
 • утврђује предлог програма обуке ментора и предавача и других специјализованих програма обуке;
 • именује сталне предаваче из реда судија и тужилаца уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • даје сагласност на одлуку о избору сталних предавача који нису судије и тужиоци;
 • утврђује услове за именовање и именује менторе и повремене предаваче;
 • утврђује предлог правилника за полагање пријемног испита за почетну обуку;
 • утврђује предлог правилника за полагање завршног испита почетне обуке;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о приговору на ранг листу кандидата са пријемног испита за почетну обуку;
 • врши и друге послове у складу са овим законом и Статутом.


Чланови Програмског савета у 2023. години

 1. Весна Миљуш - Судија Апелационог суда у Београду, председница Првог основног суда у Београду и председница Програмског савета Правосудне академије
 2. Дарко Тадић - Судија и председник Апелационог суда у Новом Саду и заменик председника Програмског савета Правосудне академије
 3. Гордана Комненић - Судија Врховног суда
 4. Бранко Станић - Судија Врховног суда
 5. Никола Ускоковић - Јавни тужилац у Другом основном јавном тужилаштву упућен у Више јавно тужилаштво у Београду
 6. Јелена Ивановић - Судија Врховног суда
 7. Ирена Трифуновић Радуловић - Судија Апелационог суда у Београду
 8. Тања Павловић Недељковић - Судија Апелационог суда у Крагујевцу
 9. Ида Никитовић - Судија Апелационог суда у Београду
 10. Каменко Козарски - Председник Прекршајног суда у Новом Саду
 11. Мирјана Павловић - Секретар Високог савета судства
 12. Наталија Аџић - Јавни бележник
 13. Мирослав Филиповић - Јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду, постављен за в.ф.главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици
 14. Марија Скоко - Корисница почетне обуке
 15. Азра Фетаховић - Јавни тужилац постављена за в.ф. главног јавног тужиоца у Основом јавном тужилаштву у Новом Пазару
 16. Игор Милованов - Секретар Програмског савета Правосудне академије

 

Седнице Програмског савета

 

Седница Програмског савета 1/2023 - 03.02.2023.

 

Седница Програмског савета 2/2023 - 07.04.2023.

 

Седница Програмског савета 3/2023 - 02.06.2023.

 

Седница Програмског савета 4/2023 - 01.09.2023.

 

Ванредна седница Програмског савета 5/2023 - 20.09.2023.

 

Седница Програмског савета 6/2023 - 10.11.2023.

 

Седница Програмског савета 7/2023 - 15.12.2023.

 

  О нама

  Визија

  Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

  Мисија

  Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

  Циљ

  Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

  Контакт

  Comodo SSL