Skip to main content

Управни одбор

Управни одбор је орган који управља Академијом и чине га девет чланова: четири члана које именује Високи савет судства из реда судија; два члана које именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца и три члана које именује Влада. од којих је један државни секретар у министарству надлежном за послове правосуђа задужен за стручно усавршавање запослених у правосуђу, а један из реда запослених у Академији.
 

Надлежности Управног одбора Правосудне академије:

 • доноси Статут и друге акте Академије у складу са законом и прати њихову примену;
 • бира и разрешава председника Управног одбора;
 • бира и разрешава директора Академије, на основу претходно спроведеног јавног конкурса најкасније 30 дана од дана истека рока за пријављивање на јавни конкурс;
 • бира и разрешава чланове Програмског савета;
 • врши надзор над законитошћу рада органа Академије;
 • усваја програм пријемног испита за почетну обуку;
 • усваја правилник о полагању пријемног испита за почетну обуку;
 • усваја правилник о полагању завршног испита почетне обуке;
 • усваја програме почетне обуке и доставља их Високом савету и Државном већу тужилаца ради утврђивања;
 • усваја програме сталне обуке, уз сагласност Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
 • усваја програм обуке судског и тужилачког особља, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • усваја посебни програм обуке судијских помоћника и приправника, уз сагласност Високог савета судства;
 • усваја посебан програм обуке тужилачких помоћника и приправника и доставља га Државном већу тужилаца ради утврђивања;
 • доноси програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;
 • усваја програм обуке ментора и предавача;
 • одлучује о висини накнаде за рад ментора и предавача;
 • усваја годишњи извештај о раду Академије и годишњи обрачун;
 • даје сагласност на одлуку о именовању чланова сталних комисија;
 • доноси пословник о свом раду;
 • усваја предлог буџета Академије;
 • одлучује о коришћењу средства Академије, у складу са законом;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

Чланови Управног одбора 2023.

 1. Душко Миленковић - Судија Врховног суда, председник Апелационог суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије
 2. Бојана Шћепановић - Државни секретар у Министарству правде
 3. Наташа Кривокапић - Јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва
 4. Леонида Поповић - Судија Прекршајног апелационог суда
 5. Биљана Синановић - Судија Врховног суда
 6. Ненад Стефановић - Главни јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 7. Владмир Винш - Помоћник министра правде
 8. Душан Лекић - Саветник у Правосудној академији
 9. Кристина Петровић - Секретар Управног одбора

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL