Skip to main content

Безбедност и здравље на раду

Bezbednost i zdravlje na radu

На овој веб страни се налазе информације, регулативе и ресурси у оквиру трајне кампање која је подржана широким спектром активности у циљу остваривања безбедних услова рада и радне околине

Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

Правосудна академија врши процену ризика и предузима све превентивне мере ради спречавања настанка професионалних болести или оштећења здравља запослених, такође врши процену заштите лица, имовине и пословања и делује у складу са тим изазовима.

Интерес Правосудне академије је да се оствари највиши ниво безбедности, да се нежељене последице као што су професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имали осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање оваквог циља неопходан је систематски приступ у превентивном деловању.


Ергономија радног места

 

Ергономија радног места 2

 

 

Ковид 19 - Како да се заштитите

 

Извори приложених графичких решења - Институт за јавно здравље Србије "Др. Милан Јовановић Батут" и Градски завод за јавно здравље Београд:

 

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL