Skip to main content

Mentori

Glavna uloga mentora je da omogući profesionalno usavršavanje korisnika početne obuke kroz razvoj kompetencija neophodnih za buduću ulogu sudije ili tužioca kroz praktičnu obuku na radnom mestu.

Neke od osnovnih dužnosti mentora su: 

  • pružanje informacija o suđenju,profesionalnoj kulturi i etici, da podeli svoja saznanja o tome kako se postiže odgovarajuća efikasnost u radu. 
  • slušanje polaznika, postavljanje pitanja i prikupljanje informacija o njegovim kompetencijama.
  • podržavanje procesa usvajanja znanja i razvoja kompetencija 
  • podsticanje polaznika da preuzmu odgovornost za svoje usavršavanje
  • praćenje rada polaznika na dnevnoj osnovi
  • pružanje polazniku povratne informacije na osnovu okvira kompetencija i po potrebi korigovanje ponašanja. 
  • sastavljanje izveštaja o oceni rada polaznika


Kriterijume (uslove) za imenovanje i selekciju mentora vrši Programski savet Pravosudne akademije.

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL