Skip to main content

Delatnost i organizacija

Akademija:

 • organizuje i sprovodi prijemni ispit za početnu obuku;
 • organizuje i sprovodi početnu obuku;
 • organizuje i sprovodi stalnu obuku sudija i tužilaca;
 • organizuje i sprovodi obuku predavača i mentora;
 • organizuje i sprovodi stručno usavršavanje sudskog i tužilačkog osoblja;
 • uspostavlja i održava saradnju sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima, u vezi sa poslovima koje obavlja;
 • izdaje publikacije i obavlja drugu izdavačku delatnost;
 • obavlja istraživačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim institucijama;
 • sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za rad Akademije, a naročito o sprovođenju obuke i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;
 • prikuplja i obrađuje sudsku praksu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Akademije.

Akademija može sprovoditi programe stručnog usavršavanja izvršitelja, javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, na osnovu ugovora između Akademije i Komore izvršitelja, odnosno Javnobeležničke komore.

Organizaciona strtuktura Pravosudne akademije
Организациона стртуктура Правосудне академије

 

Akademija je organizovana jedinstveno za teritoriju Republike Srbije.

Sedište Pravosudne akademije nalazi se u Beogradu.

U Akademiji su po teritorijalnom principu obrazovane tri organizacione jedinice van sedišta Akademije, odnosno centri.
Nadležnosti i sedišta centara, kao i broj i struktura zaposlenih u centrima određeni su aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Akademiji.

Centri Pravosudne akademije nalaze se u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pravosudnoj akademiji  utvrđuju se:

 • unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos;
 • rukovođenje unutrašnjim jedinicama;
 • ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica;
 • način saradnje organa sa drugim organima i organizacijama;
 • opis poslova direktora i zamenika direktora;
 • broj zaposlenih po svakom zvanju;
 • nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta i zvanja;
 • potreban broj zaposlenih za svako radno mesto i uslovi za zasnivanje radnog odnosa na svakom radnom mestu Pravosudne akademije.


Organi Akademije

Prema Zakonu o Pravosudnoj akademiji, organi Pravosudne akademije su: Upravni odbor, direktor i Programski savet.

Direktor Pravosudne akademije je izvršni organ Akademije.

Direktor:

 • predstavlja i zastupa Akademiju;
 • koordinira i organizuje njen rad;
 • izvršava odluke Upravnog odbora i Programskog saveta i učestvuje u njihovom radu;
 • podnosi Upravnom odboru godišnji izveštaj o radu Akademije;
 • donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Akademiji, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • rukovodi stručnom i tehničkom službom Akademije;
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima.
   

Upravni odbor bira direktora Akademije na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL