Skip to main content

Програмски савет

Програмски савет је стручни орган Академије и чине га петнаест чланова које именује Управни одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака и судског и тужилачког особља. Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља.


Надлежности Програмског савета Правосудне академије:

 • утврђује предлог програма полагања пријемног испита за почетну обуку;
 • утврђује предлог програма завршног испита почетне обуке;
 • утврђује предлог програма почетне обуке судија и тужиоца;
 • именује чланове сталних комисија, уз сагласност Управног одбора;
 • образује повремене комисије и радне групе, у складу са Статутом;
 • утврђује предлог програма сталне обуке судија и тужиоца;
 • утврђује предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких помоћника и приправника;
 • утврђује предлог пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике;
 • утврђује предлог програма обуке судског и тужилачког особља;
 • утврђује предлог програма обуке ментора и предавача и других специјализованих програма обуке;
 • именује сталне предаваче из реда судија и тужилаца уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца;
 • даје сагласност на одлуку о избору сталних предавача који нису судије и тужиоци;
 • утврђује услове за именовање и именује менторе и повремене предаваче;
 • утврђује предлог правилника за полагање пријемног испита за почетну обуку;
 • утврђује предлог правилника за полагање завршног испита почетне обуке;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о приговору на ранг листу кандидата са пријемног испита за почетну обуку;
 • врши и друге послове у складу са овим законом и Статутом.


Чланови Програмског савета у 2022. години

 1. Весна Миљуш - Судија Апелационог суда у Београду и председница Програмског савета Правосудне академије

 2. Дарко Тадић - Судија и председник Апелационог суда у Новом Саду и заменик председника Програмског савета Правосудне академије

 3. Гордана Комненић - Судија Врховног касационог суда

 4. Бранко Станић - Судија Врховног касационог суда

 5. Никола Ускоковић - Заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву упућен на рад у Више јавно тужилаштво у Београду

 6. Јелена Ивановић - Судија Врховног касационог суда

 7. Ирена Трифуновић Радуловић - Судија Апелационог суда у Београду

 8. Тања Павловић Недељковић - Судија Апелационог суда у Крагујевцу

 9. Ида Никитовић - Судија Апелационог суда у Београду

 10. Каменко Козарски - Председник Прекршајног суда у Новом Саду

 11. Мирјана Павловић - Секретар Високог савета судства

 12. Наталија Аџић - Јавни бележник

 13. Мирослав Филиповић - Заменик Вишег јавног тужиоца у Београду постављен за в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици

 14. Марта радошевић - Корисница почетне обуке

 15. Азра Фетаховић - Заменик јавног тужиоца и руководилац управе у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару

 16. Игор Милованов - Секретар Програмског савета Правосудне академије


Седнице Програмског савета

Седница Програмског савета 1/2022 - 25.08.2022.

Седница Програмског савета 2/2022 - 18.11.2022.

Седница Програмског савета 3/2022 - 09.12.2022.

 

  О нама

  Визија

  Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

  Мисија

  Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

  Циљ

  Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

  Контакт

  Comodo SSL