Skip to main content

Конкурси

Конкурси у 2023. години

Тестирање кандидата за члана Већа Агенције за спречавање корупције одржаће се 22. августа 2023. године у просторијама Правосудне академије, Теразије бр.41, Београд са почетком у 10:00 часова.

Одлуку о заказивању испита можете погледати ОВДЕ.

Директан пренос полагања теста кандидата можете пратити на званичном Јутјуб канал Правосудне академије.

У Београду, 
04. августа 2023. године

Јавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције [Затворен] 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 22. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Конкурс је затворен 3. јула 2023. године у 23:59 сати

 


Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 49/2023 од 16. јуна 2023. године
I

Министарство правде расписује jавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције.

II

За члана Већа Агенције за спречавање корупције може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • да је пунолетни држављанин Републике Србије;
 • да је пословно способно;
 • да је завршило правни факултет (основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године);
 • да има најмање девет година радног искуства у струци;
 • да му није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

III

Пријаве на јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције подносе се на обрасцу који је саставни део текста огласа, а који се може преузети са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Пријаве на јавни конкурс, са доказима, подносе се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу:

Правосудна академија, Београд, Теразије бр. 41, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције”.

IV

Учесник јавног конкурса за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције уз пријаву на јавни конкурс избор члана Већа Агенције за спречавање корупције подноси следећу документацију:

 • радну и личну биографију;
 • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 • уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности (оригинал или оверена фотокопија);
 • диплому о завршеном правном факултету – основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године (оверена фотокопија);
 • потврду о најмање девет година радног искуства у струци, са тачним описом послова (оригинал или оверена фотокопија);
 • доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције;
 • оверену фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске личне карте;
 • изјаву којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак.
 • Образац изјаве којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак могуће је преузети на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности, доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

Ако се учесник јавног конкурса определи да орган сам прибави податке, учесник јавног конкурса није дужан да достави документацију из става 1. тач. 2), 3), 4) и 7).

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 ‒ УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе учесник јавног конкурса може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка.

V

Информације поводом јавног конкурса за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције могу се добити путем телефона 011/21-84-030 сваког радног дана од 10 до 13 часова или на е-mail адресу: акademija@pars.rs

 

Оглашен конкурс за пријем XIII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије [Затворен]

Пријем XIII генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем XIII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 37 од 05. маја, 2023. године

Конкурс је затворен 22. маја 2023. године у 23:59 сати

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 09:00 до 14:00 сати, и то:   

 1. Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 11 2184 030 радним данима  у периоду од 09:00 до 14:00 часова. Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству. И поред електронске пријаве, кандидати су дужни да доставе Академији сва документа до краја конкурсног рока поштом или лично!
 2. Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 3. Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

** Уколико је кандидат полагао правосудни испит у априлском року 2023. године, може да конкурише, без обзира што вероватно још увек није добио „Уверење о положеном правосудном испиту“

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16. Не постоји ПОЗИВ НА БРОЈ.

 

Важно:

МОЛИМО кандидате да НЕ УПЛАЋУЈУ унапред предвиђени износ од 12,000 динара на име накнаде за полагање пријемног испита, док не буде прецизно УТВРЂЕН датум полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Кандидати ће уплатницу као доказ, донети и дати на увид НА ДАН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Документа:

 

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса prijemni@pars.rs са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Молимо кандидате да свакодневно проверавају електронску пошту, посебно фолдере са обрисаним и нежељеним порукама.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!

Оглашен конкурс за попуњавање слободних радних места у Правосудној академији [Затворен]

За пријем у радни однос на неодређено време

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ, оглашава Ј А В Н И   К О Н К У Р С за пријем у радни однос на неодређено време

Дана 26. априла 2023. године на сајту Националне службе за запошљавање и у штампаном издању „Послови“, бр. 1037 од 26.04.2023. године, Правосудна академија Републике Србије објавила је "Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време" за следећа радна места:

 • Радно место за планирање и организацију обука за грађанско право - 1 извршилац
 • Радно место за праћење реализације програма сталне обуке судија у области грађанског права – 1 извршилац
 • Радно место за спровођење и контролу пројеката – 1 извршилац
 • Самостални правни сарадник – 1 извршилац
 • Радно место за евиденцију података о реализацији почетне обуке – 1 извршилац
 • Пословни секретар директора – 1 извршилац

Овај оглас објављен је и на огласној табли Правосудне академије у Београду, на интернет страни и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ бр. 1037 од 26.04.2023. године.

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL