Skip to main content

Конкурси у 2020. години

Конкурси у 2020. години

ВАЖНО - Правосудна академија обавештава кандидате о одлагању пријемног испита

Обавештавамо кандидате који су се пријавили на "Конкурс за пријем XI генерације корисника почетне обуке Правосудне академије“, да је Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној 06.11.2020. године, једногласно усвојио предлог директора Правосудне академије Ненада Вујића о одлагању одржавања пријемног испита за пријем корисника почетне обуке XI генерације до марта 2021. године, услед неповољне епидемиолошке ситуације.

Како се епидемиолошка ситуација изазвана вирусом Ковид 19 погоршава, у складу са наведеним, а и препорукама епидемиолога, да се физички контакти и кретање грађана смањи, Управни одбор Правосудне академије је донео Одлуку о одлагању пријемног испита до марта 2021.године.

Подсећамо, сви кандидати ће бити обавештени благовремено о датуму, времену и месту одржавања пријемног испита, како је дефинисано Правилником о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 3. односно 10 дана пре почетка испита.

Јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције[Затворен]

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ на основу члана 22. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19 и 88/19), расписује јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције.

Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 126 од 23. октобра 2020. године. Рок за подношење пријава истекао је 9. новембра 2020. године у поноћ

 I

Министарство правде расписује jавни конкурс за избор пет чланова Већа Агенције за спречавање корупције.

II

За члана Већа Агенције за спречавање корупције може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

  1. да је пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да је пословно способно;
  3. да је завршило правни факултет (основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године);
  4. да има најмање девет година радног искуства у струци;
  5. да му није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
  6. да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

III

Пријаве на јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције подносе се на обрасцу који је саставни део текста огласа, а који се може преузети са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Пријаве на јавни конкурс, са доказима, подносе се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу:

Правосудна академија, Београд, Теразије бр. 41, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције”.

IV

Учесник јавног конкурса за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције уз пријаву на јавни конкурс избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције подноси следећу документацију:

  1. радну и личну биографију;
  2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
  3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
  4. уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности (оригинал или оверена фотокопија);
  5. диплому о завршеном правном факултету – основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од четири године (оверена фотокопија);
  6. потврду о најмање девет година радног искуства у струци, са тачним описом послова (оригинал или оверена фотокопија);
  7. доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције;
  8. оверену фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске личне карте;
  9. изјаву којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак.

Образац изјаве којом се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган који спроводи поступак могуће је преузети на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење центра за социјални рад да лице није лишено пословне способности, доказ да лице није осуђивано за кривична дела на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције.

Ако се учесник јавног конкурса определи да орган сам прибави податке, учесник јавног конкурса није дужан да достави документацију из става 1. тач. 2), 3), 4) и 7).

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе учесник јавног конкурса може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка.

V

Информације поводом јавног конкурса за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције могу се добити путем телефона 011/21-84-030 сваког радног дана од 10 до 13 часова или на е-mail адресу: акademija@pars.rs.

Конкурс за пријем корисника почетне обуке Правосудне академије[Затворен]

Пријем XI генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем XI генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 120 од 2. октобра 2020. године

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

   

 • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству.
 • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
 • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

Кандидат прилаже:

 • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
 • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
 • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
 • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Пријава

Упутство за пријављивање путем електронске поште

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена 05. октобра, 2020. године 

Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена 03. марта, 2021. године

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса prijemni@pars.rs са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Уколико кандидат не одговори, биће позван телефоном, јер је то сигнал да меил није примљен, или да кандидат није проверио евентуално одбачену пошту.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL