Skip to main content

Конкурси у 2019. години

Конкурси за попуњавање слободних радних места у Правосудној Академији[Затворен]

Конкурс за избор заменика директора Правосудне академије

Дана 11. децембра, 2019. године у публикацији Националне службе за запошљавање "Послови", Правосудна академија Републике Србије објавила је "Јавни конкурс за избор заменика директора Правосудне академије"

Конкурс за пријем корисника почетне обуке Правосудне академије[Затворен]

Пријем X-те генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем X-те генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 70 од 2. октобра 2019. године

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 08:00 до 15:30 сати, и то:

    - Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд.

    - Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд“

Кандидат прилаже:

           - попуњену пријаву

           - оверену фотокопију дипломе Правног факултета,

           - оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту,

           - уверење о држављанству.

Накнада за полагање пријемног испита износи 12000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Пријава

Одлука Високог савета судства

Одлука Државног већа тужилаца

Одлука Државног већа тужилаца о проширењу броја корисника почетне обуке - објављена 26. новембра, 2019. године

Одлука Високог савета судства о проширењу броја корисника почетне обуке - објављена 02. децембра, 2019. године

Важно:

У циљу успостављања комуникације између Правосудне академије и кандидата, отворена је наменска адреса prijemni.ispit@pars.rs са које ће свим кандидатима, након аплицирања бити упућена посебна порука као потврда исправности адресе која је наведена у пријави кандидата приликом конкурисања.


Ово је начин да кандидате обавестимо да ли је пријава исправна, односно, уколико постоје неки недостаци, да на њих укажемо, како би сви кандидати несметано били позвани на полагање пријемног испита.


Молимо све кандидате да обавезно потврде пријем тог мејла и то искључиво са адресе на коју им је мејл послат.

Потребно је да мејл за потврду пошаљу лично јер се аутоматска потврда (ауто риплај) неће узимати у обзир. Уколико кандидат не одговори, биће позван телефоном, јер је то сигнал да меил није примљен, или да кандидат није проверио евентуално одбачену пошту.

Молимо све кандидате да пажљиво и до краја прочитају поруку која им је послата и поступе по наведеним инструкцијама!

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL