Skip to main content

Пријемни испит - упис X-те генерације корисника почетне обуке

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем X-те генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 70 од 2. октобра 2019. године"

Одлука Високог савета судства
Одлука Државног већа тужилаца
Оквирни програм пријемног испита Правосудне академије 
Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита

Одлука Државног већа тужилаца о проширењу броја корисника почетне обуке - објављена 26. новембра, 2019. године

Одлука Високог савета судства о проширењу броја корисника почетне обуке - објављена 02. децембра, 2019. године

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда  
2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду  
3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду  
4. Лепосава Вујановић Порубовић, заменица Вишег јавног тужиоца у Београду  
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 12 000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Накнада за полагање се може уплатити најкасније до почетка писменог дела пријемног испита.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина.

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС. Пријаве се подносе сваког радног дана од 08:00 до 15:30 сати, и то:

    - Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд.

    - Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд“

    - Кандидат прилаже:

           - попуњену пријаву, на формулару који се налази на сајту Академије,

           - оверену фотокопију дипломе Правног факултета,

           - оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту,

           - уверење о држављанству.

Пријава
Линк ка страни са конкурсном документацијом

ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

По оглашеном „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, X-те генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику број 70, од 2. октобра 2019. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015)

ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ да је писани део пријемног испита заказан за 04. новембар, 2019. године у 10:00 сати.


Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима:

  • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – улица Грачаничка бр. 18 (Институт за криминолошка и социолошка истраживања)
  • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације –  Хотел Крагујевац, улица Краља Петра I број 18 сала број 3
  • У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90.
  • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Листа са именима кандидата који су положили писмени део пријемног испита

Правосудна академија објављује листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита 4. новембра 2019. године. Листе су постављене 4. новембра у 15:05 сати

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд

За апелацију Београд, листе са шифрама кандидата биће истакнуте на вратима Правосудне академије, на адреси: Теразије бр. 41  и Грачаничка бр.  18.

Увид у тест, кандидати који су полагали у београдској апелацији, могу затражити искључиво на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад

Листе са шифрама кандидата биће истакнуте по апелацијама, на свим местима на којима су кандидати полагали, на вратима, али и на вратима просторија Правосудне академије у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Обавештавају се кандидати који су дана 04.11.2019.године полагали писани тест за пријем на почетну обуку Правосудне академије да је дошло до техничке грешке у питању број 15.

У складу са тим кандидатима се признаје као тачан одговор под в) рок од 8 дана и под б) рок од 15 дана.

Овим се сви поједниначни приговори на питање број 15 сматрају решеним.

Коригована Листа са шифрама кандидата биће објављена на сајту Правосудне академије.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд, у складу са обавештењем од 5. новембра 2019.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац, у складу са обавештењем од 5. новембра 2019.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш, у складу са обавештењем од 5. новембра 2019.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад, у складу са обавештењем од 5. новембра 2019.

 

NIK6CK592H - приговор у вези питања под бр. 14 одбијен
NI76E2XACE - приговор у вези питања под бр. 18 одбијен
NI5NH5SZHS - приговор у вези питања под бр. 14 одбијен
NIA62U7IM2 - приговор у вези питања под бр. 40 одбијен

 

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада"

Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11".

Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.
Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти.

Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе.

Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.
На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају.

Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Обавештавамо Вас да ће се полагање теста личности одржати 07.11.2019. године са почетком у 10:00 сати

У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – улица Грачаничка бр. 18 (Институт за криминолошка и социолошка истраживања) У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације – у сали Правосудне академије (у поткровљу)  у Апелационом суду у Крагујевцу, ул. Трг војводе Радомира Путника број 4. У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90. У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Сви кандидати су положили тест личности - 08. новембар 2019. у 8:57 сати
УСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати три дана, односно 12. 13. и 14. Новембра 2019. године.

Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Теразије бр. 41

12новембра, 2019. године с почетком у 10:00 сати

13. и 14. новембра, 2019. године с почетком у 09:00 сати

Кандидат је дужан да се појави најкасније 15 минута пре назначеног термина(посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00, односно 10:00 сати).

Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже. Групе су састављене од по три кандидата.

 

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда
2. Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Београду
3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду
4. Лепосава Вујановић Порубовић, заменица Вишег јавног тужиоца у Београду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

Кандидати ће полагати у библиотеци Правосудне академије. Припрема кандидата је у канцеларији бр. 6. Сви посетиоци и кандидати, могу пратити полагање усменог дела испита, кроз директан пренос који је обезбеђен, у антреу Академије, на спрату.

У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити и полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд.

ИСПИТНА КОМИСИЈА

За усмени део пријемног испита именована је комисија у следећем саставу:

РАНГ ЛИСТА

На основу члана 41 Статута Правосудне академије објављуе се ранг листа кандидата за упис десете генерације полазника почетне обуке. У складу са одлукама Високог савета судства и Државног Већа тужилаца, које можете погледати у прилогу, десету генерацију чини 35 полазникa

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана 15. новембра 2019. године у 14:10 сати

Важно:
Због изузетног квалитета кандидата који су конкурисали за упис X генерације полазника, Правосудна академија је званично затражила проширење листе, односно укупног броја полазника.

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

 Резултати су објављени дана 15. новембра 2019. године у 15:08 сати

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.)

Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене

Коначна ранг листа кандидата 

  Листа је објављена дана 26. фебруара 2019. године у 10:00 сати

Одлука Високог савета судства
Одлука Државног већа тужилаца 
Статут Правосудне академије 
Одлука Државног већа тужилаца о проширењу броја корисника почетне обуке - објављена 26. новембра, 2019. године
Одлука Високог савета судства о проширењу броја корисника почетне обуке - објављена 02. децембра, 2019. године

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

14. новембар 2019. - Трећи и последњи дан полагања усменог дела пријемног испита X-те генерације полазника Правосудне академије

13. новембар 2019. - Други дан полагања усменог дела пријемног испита X-те генерације полазника Правосудне академије

12. новембар 2019. - Први дан полагања усменог дела пријемног испита X-те генерације полазника Правосудне академије

OVDE GALERIJA SLIKA!

Галерија фотографија са пријемног испита 10. генерације полазника Правосудне академије

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL