Skip to main content

Пријемни испит - упис XI генерације корисника почетне обуке

Ранг листе кандидата

У складу са чланом 26. Закона о Правосудној академији, чланом 41. Статута Правосудне академије и чланом 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита, уписује се 47 полазника почетне обуке једанаесте генерације.

Коначна ранг листа кандидата за упис 11. генерације полазника Правосудне академије

Листа је објављена дана 15. априла, 2021. године у 15:00 сати

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана 18. марта, 2021. године у 16:20 сати

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

Резултати су објављени дана 18. марта, 2021. године у 14:55 сати

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем XI генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 120 од 02. октобра 2020. године"

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена 05. октобра, 2020. године 
Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена 03. марта, 2021. године
Оквирни програм пријемног испита Правосудне академије 
Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда  
2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду  
3. Бранка Дражић, судија Врховног касационог суда  
4. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 12 000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Накнада за полагање се може уплатити најкасније до почетка писменог дела пријемног испита.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина.

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС. Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству. Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

Пријава
Упутство за пријављивање путем електронске поште
Линк ка страни са конкурсном документацијом

Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

Кандидат прилаже:

Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату

  • Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у ПДФ формату
  • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
  • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

Пријава Упутство за пријављивање путем електронске поште Линк ка страни са конкурсном документацијом
ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

По оглашеном „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, XI-те генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику број 120, од 2. октобра 2020. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015)

ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ да је писани део пријемног испита заказан за 08. март, 2021. године у 10:00 сати.


Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима:

  • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – Правни факултет Универзитета у Београду, улица Булевар краља Александра 67, амфитеатар бр. 5
  • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације –  Хотел Крагујевац, улица Краља Петра I број 18 сала број 3
  • У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације – Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг Краља Александра бр. 11, у амфитеатру 
  • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, сала на V спрату

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Листа са именима кандидата који су положили писмени део пријемног испита

Листа је објављена 10. марта, 2021. године у 18:53

Правосудна академија објављује листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита 08. марта, 2021. године. Листе су постављене 08- марта, 2021. године у 16:45 сати

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд

Све листе са шифрама кандидата, биће истакнуте ИСКЉУЧИВО на сајту Правосудне академије, због актуелне епидемиолошке ситуације.

Увид у тест, кандидати који су полагали у београдској апелацији, могу затражити искључиво на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41 и то НАКОН НАЈАВЕ КАНДИДАТА ЗА УВИД У ТЕСТ.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад

Све листе са шифрама кандидата, биће истакнуте ИСКЉУЧИВО на сајту Правосудне академије, због актуелне епидемиолошке ситуације.

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Обавештавају се кандидати који су дана 08. марта, 2021.године полагали писмени део испита за пријем на почетну обуку Правосудне академије, да се објављују кориговане листе кандидата са бодовима и оценама у складу са приложеним образложењем.

Све информације можете погледати овде

Нове листе са шифрама кандидата објављене су 10. марта, 2021. године у 11:00 сати

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд, у складу са обавештењем од 9. марта, 2021.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац, у складу са обавештењем од 9. марта, 2021.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш, у складу са обавештењем од 9. марта, 2021.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад, у складу са обавештењем од 9. марта, 2021.

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада"

Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11".

Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.
Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти.

Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе.

Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.
На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају.

Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.

Кратко видео упутство за кандидате - како да правило попуне и пошаљу Тест личности

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

СВИ кандидати ће полагати „Тест личности“ у четвртак, 11. марта 2021. године, у периоду од 10:00 до 11:00 сати. Кандидати су дужни да попуњени тест пошаљу на адресу prijemni@pars.rs, најкасније до 11:30 сати

Процедура полагања теста личности:

Кандидатима ће у четвртак, 11. марта, 2021. године у 09:00, бити послата електронска пошта на адресу, преко које су и до сада комуницирали са Правосудном академијом, а са адресе prijemni@pars.rs .

Проверити фолдере TRASH I SPAM, уколико до 09:30 кандидат није добио наведену електронску пошту, треба да се јави на број 0648690299 или на адресу dejan.georgijev@pars.rs

Наслов електронске поште гласиће: „Тест личности, за кандидате који су конкурисали за пријем на почетну обуку ХI генерације полазника Правосудне академије

Као прилог електронској пошти, биће додат ПДФ фајл у оквиру кога је могуће уносити тражене податке/ маркирати одговоре на понуђена питања и сл. под називом „Test-licnosti-11-generacija.pdf

Након попуњавања теста, кандидат је дужан,  да попуњени фајл/ тест преименује и сними, тако што ће на почетку назива фајла додати своју ШИФРУ коју је добио приликом полагања писменог дела пријемног испита.

Коначан назив фајла треба да буде нпр. BGXXXXXXXX-Test-licnosti-11-generacija.pdf

Сваки кандидат је у обавези да чува тајност садржаја теста и не сме пружити увид у тест неовлашћеним лицима.

Кандидати су дужни да попуњени тест пошаљу на адресу prijemni@pars.rs, најкасније до 11:30 са насловом/ subject  - у који ОБАВЕЗНО морају унети шифру са полагања писменог дела пријемног испита нпр:  BGXXXXXXXX – Попуњен тест личности.

Накнадне информације, упутства и сл. потражите на страни посвећеној пријемном испиту у поднаслову "Тест личности".

У Београду, 09. март 2021. године у 18:20 сати

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Обавештавају се кандидати који су дана 11. марта 2021. године полагали тест личности, да су сви кандидати, који су послали ПОПУЊЕН тест, положили тест и тиме стекли право полагања усменог дела пријемног испита.

Београд, 12. март 2021. године у 07:35 сати

УСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати три дана, односно 15. 16. и 17. марта, 2021. године.

Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Теразије бр. 41

15. 16. и 17. марта, 2021. године с почетком у 09:00 сати

Кандидат је дужан да се појави најкасније 15 минута пре назначеног термина за писање концепта(посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00 сати).

Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже. Групе су састављене од по три кандидата.

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда
2. Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Београду
3. Бранка Дражић, судија Врховног касационог суда
4. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

Кандидати ће полагати у библиотеци Правосудне академије.  НАЈВИШЕ четири  кандидата, који чекају полагање или припрему, могу пратити полагање усменог дела испита, кроз директан пренос који је обезбеђен, у антреу Академије, на спрату, због поштовања епидемиолошких мера.

У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд.

ИСПИТНА КОМИСИЈА

За усмени део пријемног испита именована је комисија у следећем саставу:

РАНГ ЛИСТА

У складу са чланом 26. Закона о Правосудној академији, чланом 41. Статута Правосудне академије и чланом 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита, уписује се 47 полазника почетне обуке једанаесте генерације.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана 18. марта, 2021. године у 16:20 сати

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

 Резултати су објављени дана 18. марта, 2021. године у 14:55 сати

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.)

Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене

Коначна ранг листа кандидата за упис 11. генерације полазника Правосудне академије

 Листа је објављена дана 15. априла, 2021. године у 15:00 сати

Одлука Високог савета судства - одлука је објављена 05. октобра, 2020. године 
Одлука Државног већа тужилаца - одлука је објављена 03. марта, 2021. године
Статут Правосудне академије 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Уживо - Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд, 17. март, 2021. године. Последњи дан полагања усменог дела пријемног испита за пријем једанаесте генерације полазника Правосудне академије.

Уживо - Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд, 16. март, 2021. године. Други дан полагања усменог дела пријемног испита за пријем једанаесте генерације полазника Правосудне академије.

Уживо - Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд, 15. март, 2021. године. Први дан полагања усменог дела пријемног испита за пријем једанаесте генерације полазника Правосудне академије.

slika3

8. март, 2021. године

Директор Академије Ненад Вујић, извукао је тест бр. 3 за полагање писменог дела пријемног испита

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL