Skip to main content

Пријемни испит - упис IX генерације корисника почетне обуке

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем IX генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 72 од 28. септембра 2018. године"

Одлука Високог савета судства
Одлука Државног већа тужилаца
 

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда  
2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду  
3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду  
4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду  
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Накнада за полагање пријемног испита износи 12 000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16

Накнада за полагање се може уплатити најкасније до почетка писменог дела пријемног испита.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина.

Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС - закључно са 15.10.2018. године) Пријаве се подносе сваког радног дана од 08:00 до 15:30 сати, и то:

    - Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд.

    - Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд“

    - Кандидат прилаже:

           - попуњену пријаву, на формулару који се налази на сајту Академије,

           - оверену фотокопију дипломе Правног факултета,

           - оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту,

           - уверење о држављанству.

Пријава
Линк ка страни са конкурсном документацијом

ПИСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

По оглашеном  „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, IX генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику број 72, од 28. септембра 2018. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015)

ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ да је писани део пријемног испита заказан за 05. новембар, 2018. године у 10:00 сати.


Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима:

  • У Београду - за кандидате са боравиштем на територији београдске апелације – улица Светозара Марковића бр. 21 (угао улица Светозара Марковића и Крунске)
  • У Крагујевцу - за кандидате са боравиштем на територији крагујевачке апелације – улица Краља Петра I број 18, Хотел Крагујевац, сала број 3.
  • У Нишу - за кандидате са боравиштем на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90.
  • У Новом Саду - за кандидате са боравиштем на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Коначни резултати писаног дела пријемног испита

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд

За апелацију Београд, листе са шифрама кандидата биће истакнуте на вратима Правосудне академије, на адресама: Теразије бр. 41 и Светозара Марковића бр. 21.

Увид у тест, кандидати који су полагали у београдској апелацији, могу затражити искључиво на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.)

Приговор на писмени део пријемног испита

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада"

Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11".

Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.
Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти.

Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе.

Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.
На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају.

Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Обавештавамо Вас да ће се полагање теста личности одржати 08.11.2018. године са почетком у 10:00 сати

У Београду - за кандидате са боравиштем на територији београдске апелације – улица Светозара Марковића бр. 21 (угао улица Светозара Марковића и Крунске)

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

08.11.2018. - Сви кандидати су положили тест личности
У Новом Саду - за кандидате са боравиштем на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату У Нишу - за кандидате са боравиштем на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90. У Крагујевцу - за кандидате са боравиштем на територији крагујевачке апелације – улица Трг Војводе Радомира Путника бр. 4, Апелациони суд у Крагујевцу, сала Правосудне академије на 3 спрату.
УСМЕНИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже. Групе су састављене од шест кандидата. Кандидат је дужан да се појави најкасније 15 минута пре почетка израде задатка (посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00 сати, што значи да се морају појавити најкасније у 08:45).

ИСПИТНА КОМИСИЈА

За усмени део пријемног испита именована је комисија у следећем саставу:

1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда
2. Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Београду
3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду
4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду
5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

Кандидати ће полагати у сали бр. 45. Припрема кандидата је у сали бр. 25. Сви посетиоци и кандидати, могу пратити полагање кроз директан пренос у сали бр. 15. у приземљу.

У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити и полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд.

РАНГ ЛИСТА

На основу члана 41 Статута Правосудне академије објављуе се ранг листа кандидата за упис девете генерације полазника почетне обуке. У складу са одлукама Високог савета судства и Државног Већа тужилаца, које можете погледати у прилогу, девету генерацију чини 38 полазникa

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

Укупни резултати са пријемног испита

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.)

Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене

Коначна ранг листа кандидата  

Одлука Високог савета судства
Одлука Државног већа тужилаца 
Одлука Државног већа тужилаца о проширењу броја корисника почетне обуке
Статут Правосудне академије 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА КАНДИДАТЕ

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Фотографије са пријемног испита 9. генерације полазника

Са полагања пријемног испита 9. генерације

Са полагања пријемног испита 9. генерације

Извлачење теста, 05.11.2018.

Извлачење теста, 05.11.2018.

Са полагања пријемног испита 9. генерације - Ниш

Са полагања пријемног испита 9. генерације - Ниш

Са полагања пријемног испита 9. генерације - Novi Sad

Са полагања пријемног испита 9. генерације - Нови Сад

Припрема кандидата за усмени - 13.11.2018.

Припрема кандидата за усмени - 13.11.2018.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL