Skip to main content

Јавне набавке 2016.

„Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим Законом.“

Законом о јавним набавкама, уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.
 
Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.
 
 
Набавка услуге организовања конференција (семинара) ЈНМВ 7/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Правосудне академије ЈНМВ 6/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 6.10.2016.
Измена конкурсне документације 7.10.2016.
Одговори на питања понуђача - 1п
Одговори на питања понуђача - 2п
Одговори на питања понуђача - 3п
Одговори на питања понуђача - 4п
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка горива за службено возило путем дебитне картице-тип еуро дизел ЈНМВ 5/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге организовања конференција (семинара) ЈНМВ 4/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге кетеринга за потребе семинара које организује Правосудна академија Републике Србије ЈНМВ 3/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору-партија 1
Обавештење о закљученом уговору-партија 2
Обавештење о закљученом уговору-партија 3
Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Набавка услуге превођења ЈНМВ 2/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Tехничка подршка и закуп (изнajмљивaње) кoнфeрeнциjскoг oзвучeњa, oпрeмe зa видeкoнфeрeнцију, кoнгрeснe и прeзeнтaциoнe oпрeмe, опреме за симултaнo прeвoђeње и aудиo и видeo снимaње, за реализацију семинара и транспарентности пријемног и завршног испита на Правосудној академији РС ЈНМВ 1/2016 [Затворена]

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Документа:

 

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт

Comodo SSL