Skip to main content

Javne nabavke 2016.

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim Zakonom.“

Zakonom o javnim nabavkama, uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.
 
Pravosudna akademija, u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, kao državni organ, dužna je da poštuje aktuelni Zakon o javnim nabavkama, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.
 
 
Nabavka usluge organizovanja konferencija (seminara) JNMV 7/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe Pravosudne akademije JNMV 6/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 6.10.2016.
Izmena konkursne dokumentacije 7.10.2016.
Odgovori na pitanja ponuđača - 1p
Odgovori na pitanja ponuđača - 2p
Odgovori na pitanja ponuđača - 3p
Odgovori na pitanja ponuđača - 4p
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka goriva za službeno vozilo putem debitne kartice-tip euro dizel JNMV 5/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluge organizovanja konferencija (seminara) JNMV 4/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluge keteringa za potrebe seminara koje organizuje Pravosudna akademija Republike Srbije JNMV 3/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

Nabavka usluge prevođenja JNMV 2/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Tehnička podrška i zakup (iznajmljivanje) konferencijskog ozvučenja, opreme za videkonferenciju, kongresne i prezentacione opreme, opreme za simultano prevođenje i audio i video snimanje, za realizaciju seminara i transparentnosti prijemnog i završnog ispita na Pravosudnoj akademiji RS JNMV 1/2016 [Zatvorena]

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Dokumenta:

 

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL