Skip to main content

Pravosudna akademija je 22. 1. 2024. godine organizovala obuku na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“.

Датум
Локација
Novi Sad
Аутор
Pravosudna akademija

Obuci su prisustvovali javni tužioci i sudije sa teritorije novosadske apelacije, a održana je u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu.


Teme koje su obrađivane na ovoj obuci bile su:

  • Razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku
  • Materijalno pravo u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, izbor i izricanje krivičnih sankcija prema maloletnicima
  • Procesne odredbe iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i njihova primena u praksi
  • Pojedini problemi u primeni Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku
  • Slučajevi iz prakse i materijalni i procesni aspekt
  • Evropska konvencija o ljudskim pravima sa osvrtom na koncept „Pravosuđe po meri deteta“

 

Predavači na ovoj obuci bili su:

  • Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda;
  • Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja sociološka istraživanja i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije;
  • Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.
Galerija fotografija sa obuke u Novom Sadu - „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica oštećena krivičnim delom“

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt

Comodo SSL